Jobbsafari

Voss barnehage søkjer

1 måneder siden
OmrådeVoss
Søk senest27.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Det er ledig fast 80% stilling som kjøkkenressurs i Voss barnehage. Stillinga kan aukast til 100% viss søkjar ynskjer å arbeida 20% i tillegg som vikarressurs i barnehagen.

Om arbeidsstaden

Voss barnehage er ein kommunal barnehage med 104 barn. Barna er delt i 5 grupper: ei 1-årsgruppa, ei 2-årsgruppa og tre 3-5 årsgrupper. Ei av 3-5 årsgruppene er villmarksgruppa. Villmarksgruppa har buss og bil som dei nyttar for å koma seg til leiren sin i Storåsen 4 dagar i veka. Me er ca. 30 tilsette, både menn og kvinner.

Barnehagen ligg sentralt på Tvildemoen, ca 10 minutt gange frå sentrum. Me har flott uteområde med grindbygg og grillhytte, og skog like ved. I skogsområdet som dei eldste gruppene nyttar har me lavvo og godt opparbeidd leirplass.Visjonen vår; venskap & meistring, ligg til grunn for alt me gjer i barnehagen, og skal visa att i kvardagen. I tillegg er omsorg, leik, læring og danning grunnpilarar i arbeidet vårt. I Voss barnehage er me opptekne av å utvikla sjølvkjensla til barna, og at alle barna skal kjenna at dei vert sett og høyrd.

Arbeidsoppgåver:

 • laga mat  til barn med fokus på sunn kost og berekraft etter gjeldande tilrådingar og føringar
 • bestilla mat og planleggja veke- og periodemeny
 • halda orden og hygiene etter gjeldande regelverk og IKT(internkontroll) mat
 • leggja til rette for at måltida i barnehagen vert ein pedagogisk arena der barna kan delta og medverka
 • samarbeida med resten av personalgruppa 

Me tilbyr:

 • gode vilkår for fagleg utvikling og stort handlingsrom i rolla som kjøkkenressurs
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø med mykje humor i kvardagen
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

Kvalifikasjonskrav:

 • fagbrev som kokk eller ernæringskokk
 • god kunnskap om IKT - mat
 • gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • søkjarar med anna relevant kompetanse eller erfaring kan verta vurdert

Me søkjer deg som:

 • er fleksibel, løysingsorientert, og har gode samarbeidsevner
 • er ein blid, omgjengeleg og god lagspelar
 • kan arbeida sjølvstendig i en hektisk kvardag med fokus på borna sitt beste
 • har ei genuin interesse for mat og matlaging

Personlege eigenskapar vert lagt vekt på
Godkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga
Hugs å gje opp referansar

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar til søknaden.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Voss Herad

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger