Jobbsafari

Visedekan for FoUI og ph.d.

1 måneder siden
OmrådeBorre
Søk senest4.8.2024
JobbdetaljerÅremål
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen

USN Handelshøyskolen søker en ambisiøs og faglig sterk visedekan for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) og ph.d. 

Universitetets profil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, og både forskning og utdanning kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen.

USN har fem strategiske forskningsområder som skal gi oss den kraften som trengs for å møte felles samfunnsutfordringer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. USN Handelshøyskolen har 14 forskningsgrupper og ett forsknings- og innvasjonssenter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse

Som visedekan vil du være med å lede, utvikle og realisere fakultetets FoUI-satsning i samsvar med universitetets strategi, lover og rammeverk. Du vil også være programansvarlig for fakultetets PhD program i Management. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med ledelsen på fakultetet, andre visedekaner og viserektor for forskning, bærekraft og nyskaping. 

Dekan leder fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Visedekan skal støtte og avlaste dekan med overordnet virksomhetsstyring og fagstrategiske lederoppgaver.


Dine ansvarsområder vil være

 • å tilrettelegge for utvikling og realisering av fakultetets strategier og mål, med særlig fokus på USN som samfunns- og arbeidslivsintegrert forskningsinstitusjon som fremmer bærekraftig samfunnsutvikling og nyskaping
 • strategisk ansvar for å lede, utvikle og stimulere til FoUI-aktiviterer innenfor fakultetets fagområder 
 • programansvarlig for PhD in Management.
 • å utvikle faglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og campuser og med andre relevante fagmiljøer ved USN
 • å bidra til enhetlige og forutsigbare rammevilkår for forskningen, herunder å arbeide for økt publisering og styrking av eksternt finansierte prosjekter.
 • i samråd med dekan og instituttledere følge opp sentrale vedtak, og bidra til at ressursene brukes effektivt og i samsvar med gitte rammer og mål.
 • være en aktiv støttespiller for dekan, instituttlederne og forskningsgruppelederne.
 • å delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer.
 • å bidra til at universitetet er en attraktiv samarbeidspartner, anerkjent for kvalitet i utdanning, forskning, utvikling og innovasjon

For nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver, sestillingsbeskrivelse.


Vi søker en leder med følgende kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning med minimum doktorgrad
 • solid forskningserfaring, og erfaring med å lede forsknings- og/eller utviklingsprosjekter
 • erfaring med ekstern finansiering/akkvisisjon
 • god sektorkunnskap 
 • norsk er arbeidsspråk i USN og i sektoren. Kandidaten må i tillegg ha solide språklige ferdigheter i engelsk

Det er i tillegg ønskelig med:

 • relevant ledererfaring
 • erfaring med å tilrettelegge for læringssfellesskap
 • efaring med å tilrettelegge for kollegiale fellesskap rundt utvikling av forskning- og forskningskvalitet
 • erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid

Vi vektlegger disse personlige egenskapene

 • gode leder- og samhandlingsegenskaper
 • evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og bygge nettverk
 • har en strukturert og systematisk tilnærming til arbeidet
 • resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • fremtidsrettet og strategisk anlagt
 • evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring
 • god organisasjonsforståelse 

Vi tilbyr deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å sette preg på fremtidens utdanning og forskning 
 • mulighet for faglig- og personlig utvikling 
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger

Lønn og vilkår

 • Visedekan (stillingskode 1474) lønnes i spennet mellom kr 919 200 – 1 149 700 i året. I særskilte tilfeller kan annen lønn vurderes.
 • Hovedarbeidssted er enten Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike eller Vestfold. Det må påregnes reisevirksomhet mellom studiestedene.
 • Visedekan ansettes på åremål for fire år fra 01.01.2025. Det er mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to perioder etter offentlig utlysning.
 • Dine ansvarsområdet vil kunne endre seg i løpet av åremålsperioden som følge av at virksomheten utvikler seg. 
 • Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse (SPK), som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring. 


Andre opplysninger

 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ansettelsesorgan er Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.


Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:
Dekan Hans Anton Stubberud [email protected] Tlf 31 00 87 44 / 900 66 401

For opplysninger om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari Ann Sommerset [email protected] Tlf. 35 95 25 99


Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling.

Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”. 

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. 

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere


Universitetet I Sørøst-norge

BedriftUniversitetet I Sørøst-norge
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger