Jobbsafari
Røros kommune Institusjonsbaserte tjenester

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

24 dager siden
OmrådeRøros
Søk senest19.8.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

I vår virksomhet jobber vi kontinuerlig med at du kan å øke din kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter en dyktig sykepleier som styrker vårt team.

Blir kjent med helse- og omsorgstjenester i Røros kommune (se film)


Om stillingen 

Vi har ledig en 80 -100 % svangerskapsvikariat ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Oppgi i søknaden hvor stor stilling du ønsker.

I stillingen har du et selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste overfor pasienter, og ivareta deres individuelle, grunnleggende behov.

 • delta i utredning, pleie og behandling av den enkelte pasient i samarbeid med øvrig personell
 • veiledningsansvar for lærlinger, nytilsatte og øvrige kollegaer
 • ansvar for istandgjøring, kontroll og utdeling av legemidler i henhold til legemiddeldelegasjon
 • tverrfaglig samarbeid med kollegaer og hovedvakter på Gjøsvika sykehjem og i hjemmebaserte tjenester
 • andre forekommende pleie- og omsorgsoppgaver som skal gjøres på avdelingen


Om oss i institusjonsbaserte tjenester

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem.

ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med boenheter til heldøgnsomsorg (HDO).
ØBHVS og Gjøsvika sykehjem er spennende arbeidsplasser og har fokus på helhetlig pleie og pasientene i midtpunktet. Avdelingen har ønsketurnus med mulighet for bytte, samt arbeid hver tredje helg. Vi jobber med å se på andre turnusordninger. Vi har 2-delt turnus og egne nattvakter.

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet er visjonen vår

For oss betyr visjonen at pulsen varierer i takt med endringer i og utenfor kommunen. Vi vil at engasjement og stolthet pulsere gjennom hele organisasjonen. Vi jobber hele tiden for å bli bedre som kommune, som kollegafelleskap og som enkeltmennesker. Oppgavene dine kan utvikle seg over tid ut fra din kompetanse, dine interesser og behovene våre. 

Nå søker vi deg som har lyst til å styrke laget vårt.  


Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har: 

 • norsk autorisasjon som sykepleier, HPR-nummer må legges i søknaden
 • erfaring fra stilling som sykepleier er ønskelig, men vi ønsker deg også som nyutdannet
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • evne til å ta initiativ og ansvar og kan jobbe selvstendig og i team
 • førerkort klasse B

Vi vurderer kvalifiserte søkere ut fra personlig egnethet for jobben, dine personlige egenskaper og motivasjon for arbeidet. I tillegg vil vi legge vekt på om du er: 

 • fleksibel og løsningsorientert

Du må behersker norsk/svensk både muntlig og skriftlig.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

For å få tilgang til pasientjournal trenger du et gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Som IA-bedrift legger vi stor vekt på å legge til rette for ulike familie- og omsorgssituasjoner. 

Vi kan tilby

 • mentorordning for nytilsatte
 • internopplæring gjennom kompetanseteam
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter tariff, som sykepleier er årslønnen fra 507 400 til 596 400 avhengig av ansiennitet
 • Rekrutteringstillegg; stillingen lønnes kr. 15.000,- over tarifflønn ved oppstartstidspunkt
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • kommunal avtale med treningssenter

Dåeredh amma Rossen seabradahkesne / Bli en del av det allsidige Rørossamfunnet

Røros kommune er et pulserende og allsidig lokalsamfunn. I verdensarven med fjellnaturen rundt har Rørossamfunnet vokst fram. Et rikt kulturliv legger til rette for en god oppvekst og et aktivt voksenliv. I fjellet og naturen som du har rett utenfor døra kan du finne din puls – fjelltur, sykling, ski, jakt, fiske, trening eller ro. Kultur, verdensarv, og industri legger grunnlaget for næringsliv og næringsutvikling, og et variert og bredt jobbmarked. Vi er forvaltningskommune for sørsamisk språk og i tillegg sentrum for sørsamisk kultur og samfunn. 

Vil du bo landlig eller trivs du best i “byen”? Her kan velge i bo i en av mange grender, eller du kan leve det “urbane” livet i Røros sentrum. Med kun en times flytur fra Oslo, 2,5 timers togtur eller 3 timers busstur fra Trondheim, og et steinkast fra svenskegrensa, er det kort vei til resten av verden. 

Gåerede abpe dajvesne årrodh jïh jïjtje veeljedh maam sïjhth darjodh. Datne maahtah buerie arkebiejjieh Rossen tjïeltesne.Buerie båeteme mijjen luvnie jïh "vaerien vuelie"!

Uansett hvor du velger å bo og hva du liker å gjøre, kan du skape deg det gode hverdagslivet i Røros kommune. Velkommen til oss og pulsen i fjellet! 

Har du behov for mer informasjon?

Du kan lese mer om søknadssystemet vårt på kommunens nettside under «Ledige stillinger». Hvis du har spørsmål som du ikke har fått svar på i annonsen kan du ta kontakt med personene oppgitt i sidemargen. Les gjerne mer om oss på roros.kommune.no.  


Link til søknadsskjema:

Søk her

Røros kommune Institusjonsbaserte tjenester

BedriftRøros kommune Institusjonsbaserte tjenester
Om bedriften

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Røros kommune er et samisk forvaltningsområde. Vi har et rikt kulturliv i historisk miljø, svært gode muligheter for friluftsliv, sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomheter. Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Rørosen tjïelte lea saemien reeremedajve. Mijjen lea ræjhkoes kultuvrejielede histovrijes byjresisnie, joekoen hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Organisasjovnesne Rørosen tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimmide.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger