Jobbsafari
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

Treningsterapeut

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til innbyggerne i Midt-Norge. Klinikken har to døgnavdelinger og en poliklinikk. I tillegg er Kompetansesenteret for rus Midt-Norge en avdeling i klinikken. Klinikkens Fellestjeneste sørger for driften av klinikken.

Rus- og avhengighetsmedisin er et fagområde i stadig utvikling, og klinikken er opptatt av innovasjon for å skape fremtidens helsetjeneste.

Pasientpopulasjonen innen TSB har en forventet levetid som er om lag 20 år kortere enn normalbefolkningen, og helsesituasjonen ved behandlingsstart er ofte dårlig. Både pasienter innlagt i døgn samt i polikliniske forløp tilbys derfor rusbehandling hvor trening er en integrert del av behandlingen.

Treningspoliklinikken ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har siden 2017 vært ledende i landet for behandlingen «Trening som medisin» for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Treningsbehandlingen bygger på vitenskapelig dokumenterte treningsmetoder for å forbedre pasientenes fysiske og psykiske helse.

Treningspoliklinikken er i vekst og bidrar i dag også med pasientundervisning, gruppebehandling og forskning.

Vi har nå et ledig vikariat som treningsterapeut i treningspoliklinikken. Vikariatet har en varighet på seks måneder. 


Arbeidsoppgaver

 • Fysiologiske tester av pasienter
 • Trening av pasienter i tråd med treningspoliklinikkens prosedyrer
 • Tilrettelegge avtaler og motivere pasienter til å gjennomføre trening
 • Samarbeide med øvrige avdelinger ved klinikken om å legge til rette for trening for pasientene
 • Dokumentere treningsoppmøte og utførelse i pasientenes journal
 • Bidra i utvikling av treningspoliklinikken. Implementere forskningsbasert kunnskap
 • Delta i datainnsamling til forskningsprosjekt

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i Treningsfysiologi, Bevegelsesvitenskap eller lignende
 • God kunnskap om fysiologiske tester
 • Personlig egnethet og evne til å bygge gode relasjoner med pasientgruppen vektlegges
 • Det er ønskelig med erfaring med pasienter innenfor rus/psykiatri

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med motivasjon og interesse for treningsfysiologi og trening som medisin
 • God evne til å arbeide i team, og samtidig kunne arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevisst og fleksibel i arbeidshverdagen
 • Pågangsmot og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå hvor du samarbeider i et tverrfaglig miljø innen helse- og sosialfag
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringer i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Kontaktinformasjon

Vidar Mikael Sundal, Seksjonsleder, +47 48620799


Arbeidssted

Klostergata 48


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: St. Olavs hospitalReferansenr.: 4776623469


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.04.2024


Sluttdato: 31.10.2024


Søknadsfrist: 14.03.2024Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

BedriftKlinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Om bedriften

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Søk etter flere lignende stillinger