Jobbsafari
DRIV arbeids- og aktivitetssenter

 Tilkallingsvikarar

5 måneder siden
OmrådeBø i Telemark
Søk senest31.7.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Driv er ei avdeling i Midt-Telemark kommune, som tilrettelegg dagaktivitet, arbeid og kvalifisering for ei samansett gruppe deltakere med ulike behov for tilrettelegging. Tenesta er derfor også sammensatt, Driv er inndelt i grupper med ulike fokus og moglegheitar - snekker og serviceverksted, vedproduksjon, kafeen Mariposa, Pakk og montering, aktivitet psykisk helse. Vi har og eksterne samarbeidspartnere, og tilrettelegg praksis / arbeid utanfor Driv for fleire av våre deltakere. Avdelingen har 10 årsverk. I tillegg har noen av våre deltakere følgepersonell fra bolig. Arbeidstid for personalet er dagtid 08-15.30.
Som tilkallingsvikar har man ikkje stillingsprosent, men gjer avtale om enkeltvakter etter behov på arbeidsplassen.

Vi ynskjer fokus på deltaking og meistring, å skape meiningsfylte kvardager for våre deltakere. Ingen kan alt, alle kan noe, sammen får vi til det meste!

NB! Det er ikkje ein samla tilsettingsprosess etter utløp av frist for tilkallingsvikarar, annonse om tilkallingsvikar står over lang tid, og aktuelle søkjarar kan bli kontakta undervegs etter behov på arbeidsstaden.


Arbeidsoppgåver

 • Vikar ved behov i gruppene ved Driv. 
 • Oppgåvene kan variere frå gruppe til gruppe, og frå dag til dag. Ein får opplæring og veiledning, vikarar jobber i regelen og med fast ansatte i gruppene.
 • Arbeide sammen med og veilede / støtte deltakere i oppgåver / aktivitet, både individuelt og i gruppe.
 • Gi naudsynt hjelp, ift f.eks mat, hygiene.
 • Lese og skrive journal for deltakere en jobber med.

Kvalifikasjonar

Ønska kompetanse

 • Gjerne helsefagleg eller anna relevant fagbakgrunn
 • Erfaring og / eller utdanning som gir kompetanse i arbeid med aktivisering av ei sammensatt gruppe brukere
 • Personlig egnethet veg tungt, og kan for vikarer kompensere for erfaring / kompetanse
 • Tilleggsferdigheter / interesser som kan komme til nytte for deltakerne ved Driv i hverdagen, kan være interessant.
 • Skriv gjerne i søknaden litt om evt interesser og ferdigheter. 

Særskilde krav

 • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4. Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Evne til å møte mennesker der dei er
 • Forståelse for ulike behov og utfordringar
 • Ynskje om å hjelpe folk til mestring og til gode arbeidsdager, og bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Godt og stabilt humør

Vi tilbyr

 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Ken-Børre Langås, Avdelingsleiar, +47 90025526


Arbeidsstad

Gvarvvegen 54


3801 Bø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4757285393


Søknadsfrist: 31.07.2024DRIV arbeids- og aktivitetssenter

BedriftDRIV arbeids- og aktivitetssenter
Om bedriften

Me ønskjer i møte med innbyggjarane våre å fremja sjølvstende, kvardagsmeistring, tryggleik og oppleving av styring og kontroll i eige liv. Tenestene me yter skal bidra til å støtta opp under ressursane i personen og samtidig byggja opp under ansvaret til den enkelte og aktiv medverknad i eige liv. Me jobbar ut i frå «kva er viktig for deg?» metodikken og legg til rette for at pårørande, familie og nettverk medverkar i samsvar med ønska til den enkelte. I omsorgstrappa vår er hovudprinsippet at «så lenge eg kan bu heime, så bur eg heime». Me har høgt fokus på gode pasient-/brukarforløp mellom dei ulike trinna i omsorgstrappa.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger