Jobbsafari
Bo og mestring

Tilkallingsvikarar

5 måneder siden
OmrådeBø i Telemark
Søk senest30.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi treng tilkallingsvikarar innan miljøarbeid retta mot barn og vaksne med nedsatt funksjonsevne, og andre med bistandsbehov.


Ein meiningsfull ekstrajobb, der du vil bli kjent med flotte brukarar og ansatte.


I denne jobben er det stor moglegheit for læring og utvikling.Ved desse avdelingane innan Bo og mestring treng vi vikarar:Solbakken; bo og avlastning for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Grauteknapp; bufellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Notevarp; buteneste og avlastning for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Grivihaugen; bufellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsnivå

Arbeidstid kan vera både dag, kveld og natt. Langvakter er òg hyppig brukt i tenesta vår.


Arbeid ved bustadane våre består i å hjelpe bebuarane våre med å handtere kvardagen på best mogleg måte og å gje dei gode og meiningsfylte dagar.


Arbeidsoppgåver

 • Direkte brukaroppfølging i dagligdagse gjeremål
 • Målretta miljøarbeid
 • Turnusarbeid

Kvalifikasjonar

Ønska kompetanse

 • Helsefagarbeider, vernepleier, anna helse og sosial
 • Ønskelig med erfaring frå miljøarbeidarbeid retta mot barn og vaksne med nedsatt funksjonsevne, og arbeidserfaring innan
  psykisk hels og rus.

Særskilde krav:

 • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4. Skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

Vi søker ansvarlege voksenpersoner med gode haldningar, med ønske om å hjelpa andre.

I tenesta vår må vi av og til handtera utfordrande åtferd od da er det viktig med:

 • gode kommunikative evnar
 • tolmod
 • kunne halda seg roleg i utfordrandesituasjonar.

Vi tilbyr

 • E-læringskurset for nytilsette
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju

Kontaktinformasjon

Mona Beate Stokker, Avdelingsleiar Notevarp, 48139236


Ingrid Lømo Ånesen , Avdelingsleiar Solbakken, 41178658


Anne Marie Nordli, Avdelingsleiar Grivihaugen/Hagestad, 97968599


Torunn Hesthag, Einingsleiar, +47 45438072


Arbeidsstad

Gamleveg 112


3802 Bø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4758779074


Søknadsfrist: 30.06.2024Bo og mestring

BedriftBo og mestring
Om bedriften

Me ønskjer i møte med innbyggjarane våre å fremja sjølvstende, kvardagsmeistring, tryggleik og oppleving av styring og kontroll i eige liv. Tenestene me yter skal bidra til å støtta opp under ressursane i personen og samtidig byggja opp under ansvaret til den enkelte og aktiv medverknad i eige liv. Me jobbar ut i frå «kva er viktig for deg?» metodikken og legg til rette for at pårørande, familie og nettverk medverkar i samsvar med ønska til den enkelte. I omsorgstrappa vår er hovudprinsippet at «så lenge eg kan bu heime, så bur eg heime». Me har høgt fokus på gode pasient-/brukarforløp mellom dei ulike trinna i omsorgstrappa.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger