Jobbsafari
UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver kommunikasjon og formidling

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du jobbe med kommunikasjon ved verdens nordligste universitet?

Ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling har vi ledig en fast 100 % stilling som senior kommunikasjonsrådgiver. Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon for kommunikasjon (KOM).

Arbeidssted er UiT i Harstad.

KOM er UiT Norges arktiske universitets strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet.

Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler.

Vi søker en dyktig og faglig sterk og erfaren kommunikasjonsrådgiver som skal bidra til å styrke UiT sin posisjon nasjonalt og internasjonalt. Du ønskes velkommen til et fagmiljø og en seksjon med 21 humørfylte og dyktige kolleger som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt.


Arbeidsoppgaver

 • Nyhets- og forskningsformidling som bidrar til å styrke UiTs posisjon i det nasjonale og internasjonale mediebildet.
 • Strategisk posisjonering av våre fagmiljø, forskning og utdanningstilbud.
 • Bidra til at UiT er i front i det offentlige ordskiftet og er en aktuell og relevant stemme i samfunnsdebatten.
 • Bidra til å styre og koordinere vårt redaksjonelle arbeid i ulike kanaler.
 • Mediekontakt og innsalg.
 • Kommunikasjonsbistand og rådgivning, med et særlig ansvar for vår virksomhet i Sør-Troms.  
 • Særlig ansvar for kommunikasjonsbistand og rådgiving til vår virksomhet i Sør-Troms. 
 • Bidra til kompetanseutvikling.
 • Øvrige oppgaver i tråd med seksjonens målsettinger og leveranse.

Det må regnes med noe reiseaktivitet i stillingen.


Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Relevant utdanning innen kommunikasjon og samfunnskontakt, medievitenskap eller journalistikk fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende.
 • Særlig relevant redaksjonell erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra kommunikasjonsrådgiving og kompetanseutvikling. 
 • Meget gode språkkunnskaper og formidlingsevne, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Kompetanse innen bruk av ulike kanaler, herunder sosiale medier, til formidling og markedsføring.
 • Erfaring fra foto- og videoproduksjon (både filming og redigering).
 • Erfaring fra redaksjonell ledelse.

Personlige egenskaper:

Du er nysgjerrig, samfunnsengasjert og ambisiøs.  

Vi legger vekt på at du er motivert, selvstendig og har god samarbeidsevne.


Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


UiT Norges arktiske universitet

BedriftUiT Norges arktiske universitet
Om bedriften

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre  kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Søk etter flere lignende stillinger