Jobbsafari

Sales Representative Norway

4 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest23.2.2024

Om stillingen

Goodyear søker nå en ny selger til Car Channel og Retail

Distrikt: Agder/Vestfold/Telemark/Viken

I denne rollen vil du ha ansvaret for videreutvikling av Car Channel og Retail i distriktet ditt. Goodyear søker deg som er selvstendig, sulten på suksess og som kan bidra til økte markedandeler. Du skal være Goodyear's representant mot Car Channel og Retail, og drive alle aktiviteteter mot kunder og sikre maksimal uttelling på de muligheter som ligger der. Målsetningen er å være frontfigur for Goodyears premium produkter I disse kanalene, og samtidig tilrettelegge for at konsumenten har tilgang til disse i de respektive områder.

Man må påregne endel reisevirksomhet, og ønsket bosted kan være Agder/Telemark/Vestfold/Viken. Du vil rapportere til Head of Sales Norge og være en del av vår Norske og Nordiske Consumer organisasjon.

Hovedansvar:

 • Hovedansvaret for utviklingen i salget av Goodyear's produkter i eget salgsdistrikt i Car Channel og Retail.
 • Ansvarlig for å oppnå salgs- og finansielle mål i eget distrikt.
 • Utvikle langsiktige relasjoner til våre B2C kunder i eget distrikt. Nyoppretting av kunder og utvikling av eksisterende kundeportefølje.

Den vi ser etter:

 • Erfaring fra å utvikle en kundeportefølje og bygge nye relasjoner.
 • 2-5 års erfaring fra bilhandel /retail.
 • Sterkt kundefokus og er serviceminded.
 • Fleksibilitet, selvstendig og med evnen til å tilegne seg ny kunnskap og selvmotivasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Er en god lagspiller.
 • Har meget gode språkkunnskaper I bade norsk og engelsk.
 • Har god erfaring I bruk av Excel, Word, Powerpoint CRM systemer.
 • Førerkort.

Din personlighet:

Du brenner for salg og har setter høyt det å kunne levere målsetningene. Du har evnen til å motivere deg selg og er selvdreven på alle områder. En av dine egenskaper er din lidenskap til å videreutvikle eller etablere business samarbeid med dine kunder.

Vårt tilbud:

Dette er en fulltids stilling med en initiell prøvetid på 6 måneder. En spennende mulighet til å representere et av verdens sterkeste dekkmerker.

En høy grad av frihet i planleggingen av ditt daglige arbeid. Hos oss vil du kunne få mest mulig ut av prestasjonene dine gjennom en resultatorientert belønningspakke bestående av en salgsbonus med kvartalsvise utbetalinger og en markedsbasert lønn. Stillingen som selger omfatter også bil, mobiltelefon, laptop og annet nødvendige verktøy.

Du vil være en del av et sterkt salgsteam som du vil føle er veldig dedikert til felles suksess.

Distrikt: Agder/Vestfold/Telemark/Viken

In this role, you will be responsible for the further development of Car Channel and Retail in your district. Goodyear is looking for people who are independent, hungry for success and who can contribute to increased market share. You will be Goodyear's representative to Car Channel and Retail, conducting all activities towards customers and ensuring maximum benefit from the opportunities that lie there. The goal is to be at the forefront of Goodyear's premium products in these channels, and at the same time facilitate that the consumer has access to these in the respective areas.

Some travel must be expected, and the desired place of residence may be Agder/Telemark/Vestfold/Viken. You will report to the Head of Sales Norway and be part of our Norwegian and Nordic Consumer organization.

Main responsibilities:

 • Main responsibility for the development of sales of Goodyear's products in its own sales district in Car Channel and Retail.
 • Responsible for achieving sales and financial goals in their own district.
 • Develop long-term relationships with our B2C customers in their own district. Re-creation of customers and development of existing customer portfolio.

The one we're looking for:

 • Experience from developing a customer portfolio and building new relationships.
 • 2-5 years' experience from car trading / retail.
 • Strong customer focus and is service minded.
 • Flexibility, independent and with the ability to acquire new knowledge and self-motivation.
 • Good communication skills.
 • Is a good team player.
 • Has very good language skills in both Norwegian and English.
 • Has good experience in the use of Excel, Word, Powerpoint CRM systems.
 • Driver's license.

Your personality:

You are passionate about sales and have a high value in being able to deliver the objectives. You have the ability to motivate yourself, sell and are self-driven in all areas. One of your qualities is your passion to further develop or establish business relationships with your clients.

Our offer:

This is a full-time position with an initial probationary period of 6 months. An exciting opportunity to represent one of the world's strongest tyre brands. A high degree of freedom in planning your daily work. With us, you will be able to get the most out of your performance through a results-oriented rewards package consisting of a sales bonus with quarterly payouts and a market-based salary. The position as a salesperson also includes a car, mobile phone, laptop and other necessary tools. You will be part of a strong sales team that you will feel is very dedicated to shared success.

Goodyear is an Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to that individual's race, color, religion or creed, national origin or ancestry, sex (including pregnancy), sexual orientation, gender identity, age, physical or mental disability, ethnicity, citizenship, or any other characteristic protected by law.

Goodyear is one of the world's largest tire companies. It employs about 74,000 people and manufactures its products in 57 facilities in 23 countries around the world. Its two Innovation Centers in Akron, Ohio and Colmar-Berg, Luxembourg strive to develop state-of-the-art products and services that set the technology and performance standard for the industry. For more information about Goodyear and its products, go towww.goodyear.com/corporate

Goodyear Norge

Søk etter flere lignende stillinger