Jobbsafari
UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen media, webutvikling og læringsdesign - vikariat

2 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) er det ledig et vikariat som rådgiver innen området media/webutvikling/læringsdesign  med snarlig tiltredelse og fram til 31.01.2025.

Result er en avdeling ved Universitetsbiblioteket (UB) som arbeider med å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Result sin primære målgruppe er ansatte ved institusjonen. Result har, sammen med UBs andre avdelinger en viktig rolle i UiT sitt strategiske og operative arbeid med forbedring av undervisning og læring. Dette inkluderer arbeid med initiering, oppfølging, dokumentasjon og evaluering av tiltak ved UiT som har som formål å styrke utdanningsaktivitetene ved institusjonen. Vi tilbyr et spennende og kreativt arbeidsmiljø, med gode muligheter for støtte til egen kompetanseutvikling.

For mer informasjon om organisasjonen, se: uit.no/ub

Result har for tiden 17 ansatte fordelt på faglige, tekniske og administrative stillinger.

Arbeidssted er campus Tromsø, men oppdrag på UiT sine andre studiesteder må påregnes.


Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være medieproduksjon, webutvikling, og arbeid med universitetets læringsplattform Canvas – for å støtte fagmiljøene i utvikling av høy kvalitet på undervisning og læring. Arbeidet knyttes opp mot modeller og verktøy som benyttes innen læringsdesign.

Stillingen omhandler opplæring og veiledning av undervisere i bruk av digitale læringsressurser og digitale verktøy i undervisning, og gi støtte til utforming av kurs, inkludert bruk av Canvas slik at læring understøttes og fremmes. Det vil også være aktuelt å på andre måter bidra i arbeid med utvikling av fagmiljøers kompetanse på feltet læringsdesign.

Stillingsinnehaver vil ha veilednings- og oppfølgingsansvar for prosjekter initiert av UiT sine øvrige fagmiljøer for å bidra til å styrke fagmiljøenes egen didaktisk-teknologiske kompetanse.


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå gjerne innen medieproduksjon, webutvikling eller formidling. Omfattende og relevant praksis kan erstatte utdanningskravet.
 • Søkeren må kunne dokumentere høy og allsidig digital kompetanse. Søker bes beskrive sin digitale kompetanse i søknadsbrevet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og på engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på et skandinavisk språk.

Ønskede egenskaper og erfaring: 

 • Erfaring fra utviklingsarbeid innen utdanningssektoren.
 • Det er en fordel med pedagogisk kompetanse.
 • Det er en fordel med forståelse av hvordan andre digitale læringsressurser og verktøy kan anvendes i undervisnings- og læringsøyemed i høyere utdanning.
 • Kompetanse i verktøy for webutvikling og videoredigering.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Kreativitet og formidlingsevne.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


UiT Norges arktiske universitet

BedriftUiT Norges arktiske universitet
Om bedriften

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre  kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.