Jobbsafari
Vaksenhabilitering, Helse Førde

Psykologspesialist/psykolog 

2 måneder siden
OmrådeFørde
Søk senest28.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Psykiatrisk klinikk, seksjon for vaksenhabilitering har ledig fast 100% stilling for psykologspesialist/psykolog. Vi ønskjer oss ein engasjert og dyktig psykologspesialist/ psykolog til et spennande og variert fagfelt.

Vaksenhabiliteringa i Førde består av eit tverrfagleg team med 7 tilsette. Teamet er ei ambulant spesialisthelsetjeneste i Sunnfjord, Nordfjord og Sogn.

HAVO sine tenester er retta mot vaksne personer med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting. Utgreiing og diagnostisering av utviklingshemming og autisme er dei mest sentrale oppgåvene for psykologen i teamet. Andre oppgåver som er relevante er miljøbehandling og vurderinger i forbindelse med inntak og avslutning av pasienter. Ofte er utfordringane til våre pasienter komplekse og samansette, med somatiske og psykiske tilleggsvanskar som krev tverrfagleg oppfølging. 

HAVO har en fast psykologstilling. Dei øvrige yrkesgruppene i teamet er lege, vernepleiarar og spesialpedagog. Arbeidsforma vår er førebygging, støtte og behandling i pasienten sitt heimemiljø, tiltak i akutte kriser og rettleiing. Psykologstillinga har primært arbeid i poliklinikken, men vekentlege ambulante oppdrag må påreknast.

Vaksenhabiliteringa er lokalisert med kontorplassar i Førde, Sogndal og Nordfjordeid. Kontorplass for psykologstillinga vil være Førde.

Vi søkjer i første rekke etter psykolog/psykologspesialist med interesse for fagfeltet.


Arbeidsoppgåver

 • Nevropsykologisk utgreiing og diagnostisering
 • Råd og rettleiing til pasientar og samarbeidspartar
 • Tverrfagleg og tverretatleg samarbeid
 • Vurdering av henvisninger og pasientinntak
 • Bidra i fagutvikling
 • Kurs, undervisning og pasientopplæring

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Kjennskap til og interesse for fagfeltet
 • Erfaring med utgreiing og nevropsykologisk testing er ein fordel
 • God munnleg og skriftleg fremstillingsevne på norsk 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide målretta og sjølvstendig
 • Trivast med å jobbe i tverrfagleg samarbeid
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Være skikka til jobben

Vi tilbyr

 • Spennande utfordringar og oppgåver
 • Tverrfagleg og kompetent personal
 • Opplæring og rettleiing
 • Eit robust og godt arbeidsmiljø
 • Fleksitidsavtale

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Merete Haga Stavang, Seksjonsleiar Vaksenhabilitering, (+47) 466 29 769


Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2


6812 Førde


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse FørdeReferansenr.: 4765352791


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 28.02.2024Vaksenhabilitering, Helse Førde

BedriftVaksenhabilitering, Helse Førde
Om bedriften

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 200 tilsette og eit budsjett på over 3,6 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. 

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Søk etter flere lignende stillinger