Jobbsafari

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning, vest

29 dager siden
OmrådeBergen
Søk senest20.8.2024
JobbdetaljerÅremål
Søk på jobb

Om stillingen

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som postdoktor ved Senter for omsorgsforskning, vest.

Om stillingen:

Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV), er det ledig tre-årig åremålsstilling i 100% som postdoktor.

Postdoktoren inngår i forskningsprosjektet “Early intervention in long-term care: new model for tailored initial efforts and allocating of services” (EARLY INTERVENTION). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, gjennomføres i tidsrommet 2024-2027, og ledes av professor Oddvar Førland. Prosjektets mål er å fremskaffe ny kunnskap om “inngangsporten” til helse- og omsorgstjenestene i kommunene, med vekt på befolkningens tilgang til tjenester, kommunenes tjenestetildeling og den tidlige innsatsen. Hjemmetjenester og sykehjem utgjør i gjennomsnitt 1/3 av utgiftene i kommunene og inngangsporten er viktig å undersøke i lys av både borgeres rettigheter til hjelp og kommunens bærekraft. I prosjektet inngår det både etablerte forskere og stipendiater.

I prosjektet skal vi sammenholde tradisjonelle og nye måter å gå fram på for å vurdere behov og tildele tjenester (for eksempel nye tverrfaglige vurderingsteam). Vi skal forske på de økonomiske konsekvensene for kommunene (arbeidspakke en), konsekvensene for søkerne og deres pårørende (arbeidspakke to) og konsekvensene for de ansatte, deres arbeid og organisering (arbeidspakke tre) og trender i velferdspolitikk i Norden i forhold til «inngangsporten» til offentlige velferdstjenester (arbeidspakke fire).

Prosjektets partnere er fire kommuner, kommuners eldreråd, USHT, NORCE, FHI, NTNU, VID samt tre nordiske universitet.

Postdoktoren inngår i arbeidspakke tre og fire.

Arbeidspakke tre skal utforske konsekvenser av nye tildelingsmodeller for tjenesteorganisering og arbeid. I løpet av det siste tiåret har de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge gjenomgått store endringer, med nye ansvarsområder, oppgaver, innhold og organsiering. I arbeidspakke tre fokuserer vi på endringer som gjelder tildeling av tjenester og hvordan dette erfares, organiseres og gjøres. Arbeidspakkens hovedmålsetting er å utvikle ny innsikt i hvordan, innenfor hvilke rammer og på hvilke vilkår, tildeling av tjenester finner sted, samt implikasjoner av endringer for de ansattes praksiser og arbeidshverdag. Videre om hva ledere og ansatte beskriver som sukessfaktorer og eventuelt hindringer i overgang mellom ulike tildelingsmodeller og hva som erfares som det markant "nye". Herunder skal det undersøkes hvordan normer og ideer om "behov", "redistributiv rettferdighet" og "kjønn" artikuleres både i strategiske kommunale dokumenter og i nye og etablerte praksiser knyttet til tildeling og utførelsen av tildelte oppgaver. Teoretisk er arbeidspakken inspirert av historisk epistemologi, institusjonell etnografi, ny-institusjonell teori og poststrukturalistisk diskursanalyse.

Arbeidspakke fire skal gjøre komparativ dokumentanalyse av trender i politikk knyttet til tidlig innsats i de langvarige tjenestene i de nordiske landene, inkludert en litteraturstudie hvor postdoktoren skal bidra.

I prosjektet som helhet anvendes både kvantitative og kvalitative metoder, men i arbeidspakke tre og fire anvender vi utelukkende kvalitative metoder som etnografisk feltarbeid med deltakende observasjon og intervjuer, samt diskurs- og dokumentanalyse.

Arbeidspakke tre ledes av professor Anette Fagertun ved SOFV, og deltakende forskere i arbeidspakken er fra HVL, NTNU og VID. Arbeidspakke fire ledes av Karen Christensen ved Roskilde Universitet, DK, og deltakende forskere er fra HVL, Jyväskylä Universitet, Finland, og Umeå Universitet, Sverige.

Den som tilsettes skal ha sin hovedtilknytning ved SOFV, Alrek helseklynge, campus Bergen, men kan ha daglig arbeidssted ved en av HVLs andre campus. Det forventes at kandidaten deltar på prosjektaktiviteter og møter ved SOFV.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Postdoktoren vil være en del av HVL og SOFVs fagmiljø innen forskergruppenSammenlignende Tjenesteforskning - Tjenesteforsk  - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)


Ansvars- og arbeidsområde:

Postdoktorens arbeidsoppgaver i arbeidspakke tre er å initiere, planlegge og utføre feltarbeid i en stor og en liten kommune, samordne data med de andre forskerne i arbeidspakken og utføre analyser av datamaterialet både alene og i samarbeid med de andre forskerne. Postdoktorens arbeidsoppgaver i arbeidspakke fire er å delta i litteraturstudiet (scoping review). I begge arbeidspakker skal postdoktoren delta i publiseringsaktivitet.

Det er forventet at postdoktoren publiserer minst tre artikler fra postdoktorprosjektet enten alene eller i samforfatterskap. Postdoktoren skal også delta på de årlige møtene i prosjektet og andre viktige felles prosjektaktiviteter, formidle resultater fra sin forskning på nasjonale og internasjonale konferanser, og reise på et utenlandsopphold ved en aktuell forskningsinstitusjon i løpet av postdoktorperioden.


Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha oppnådd norsk doktorgrad, eller tilsvarende utdanning i utlandet, innen samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller sosial/helsevitenskapelige fag. Avhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristens utløp, og den må være godkjent før tilsetting kan skje. Den som tilsettes må arbeide i henhold til framdriftsplan og organisering skissert i hovedprosjektbeskrivelsen.

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området (velferdsstat, kommunale tjenester, velferdspolitikk, styring, innovasjon)
 • Kompetanse i kvalitativ metode, særlig etnografisk feltarbeid
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen faglig formidling
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og i engelsk muntlig og skriftlig
 • Prosjektbeskrivelse (maks fem sider) som inkluderer problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste

Personlige egenskaper:

 • Evne og interesse til å sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiver
 • Interesse for å jobbe i et flerfaglig prosjekt
 • Gode samarbeidsevner og selvstendighet i forskning
 • Nysgjerrig og med evne til å gjennomføre

Det forventes at det planlegges et utenlandsopphold i løpet av postdoktor perioden.

Søknad

Sammen med søknadsbrev vedlegges:

 • Prosjektbeskrivelse. Søkeren skal legge ved en prosjektskisse til eget forskningsprosjekt (maks. fem sider) basert på hovedprosjektet, som inkluderer problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste. Søkere kan ta kontakt med prosjektleder Oddvar Førland eller professor Anette Fagertun, for informasjon om hovedprosjektet. Sammendrag av prosjektet kan tilsendes på forespørsel. Prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt i vurderingen.
 • CV, attester og vitnemål for alle akademiske grader
 • Publikasjoner (maks. fem)
 • Fullstendig publikasjonsliste

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk grad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke postdoktorstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til postdoktorstillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse og andre krav fastsatt i utlysningen. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som potdoktor lønnes i stillingskode1352 - postdoktor 

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Tilsatt under forutsetning av at du får innvilget arbeids- og oppholdstillatelse.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene. 


Kontaktperson er ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Oddvar Førland, [email protected]

telefon  94887055    

2) Professor Anette Fagertun, [email protected] 

telefon: 95829991


Inkludere, utfordre og samhandle

Les mer på våre hjemmesider.


Høgskulen På Vestlandet

BedriftHøgskulen På Vestlandet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger