Jobbsafari
Snåsa Kommune

Pedagogisk leder 30 % ved Snåsa barnehage avd. Breide – barnehageåret 2024-2025

1 måneder siden
OmrådeSnåsa
Søk senest26.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Arbeidsoppgaver

SØRSAMISK ANNONSETEKST

Pedagogeles åvtehke 30 % Snåasen maanagïertesne goevt. Breide maanagïertejaepien 2024-2025

Snåasen maanagïerte pedagogeles åvtehkem åhtsa gie sæjhta meatan årrodh tjïelten ulmieh jïh maantrah dåarjoehtidh; «Tjïelke, boerehke jïh mavvas maanah mah jïjtsh jieledem haalvoeh. Tråjje jïh lïereme jearsoe jïh hijven byjjenimmiebyjresisnie».
Gïem ohtsebe?
Ihke mijjieh annje edtjebe maanagïertine årrodh hijven kvaliteetine, ohtsebe aktem gie:
Maanagïerteööhpehtimmiem åtna.
Vaajteles sjyöhtehke dååjrehtimmine maanagïerteste.
Dïedtem vaalta jïh lea væjkele gaskesadtedh jïh laavenjostedh.
Tjïelten jïh maanagïerten ulmien mietie barka evtiedimmie- jïh kvaliteetebarkosne Snåasemaallen mietie, jïh lea meatan tjïelke, boerehke jïh mavvas maanah sjugniedidh.
Gie datne?
Mijjieh aktem jearsoes jïh ïedtjije pedagogeles åvtehkem ohtsebe gie sov faagem garmerde, jïh sæjhta meatan årrodh mijjen evtiedimmesne maanan buaratjommesasse.
Eadtjohke stïeresne hoksealmetje gie hijven ektiedimmiem jïh hijven relasjovnh sjugnede maanide, eejhtegidie jïh barkoevoelpide.
Bodtjehke jïh eadtjohke jïh positijve geerve almetje maanagïerten aarkebiejjien.
Tråjjede barkoedåehkesne barkedh, seamma tïjjen goh maahta jïjtjeraarehke barkedh.
Væjkele jarkelimmieh töölledh.
Fleksijbele jïh raerieh vuajna.
Maahta bïhkedimmiem, orre maahtoem dåastodh jïh leah vyljehke jïjtjemdh evtiedidh.
Goerkesem åtna dan jienebekulturelle åvteste.

Maam faalehtibie:
Gïeltegs barkoelaavenjassh aktene maanagïertesne evtiedimmesne.
Daamtaj dåarjoehtimmie.
Bïhkedimmieh.
Jeereldihkie barkoebiejjieh:
Maehteles jïh eadtjohke meatanbarkijh hijven barkoebyjresisnie.
Baalhka latjkoen mietie.
Tjïelte maahta viehkiehtidh gåetiem skååffedh.
Juhtememaaksoeh maaksasuvvieh tjïelten njoelkedassi mietie. Vuarjasjibie dam fïereguhtem aejkiem.
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie/åvtehkinie, Anita Kjensteberg, tell 97078208.
Seehteme dorjesåvva fïerhten aejkien laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie.
Orre barkijh tjuerieh pollisevihtienassem buektedh urrebe biejjeste åvtelen aelkieh.
Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjïehtelesvoetese
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.
Jis ålmah jïh nyjsenæjjah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij unnebelåhkosne.
Jis sisnjelds jarkelimmieh barkoen stoeredahke maahta jorkesidh jïh jeatjah barkoeh aaj maehtieh gåaroes sjïdtedh, aaj ektievoeti dåaresth. Bievnieh ohtsemisnie jis sïjhth ohtsijinie årrodh aaj daejtie barkojde.

Kvalifikasjoner (overskrift)

NORSK ANNONSETEKST

Snåsa barnehage søker etter pedagogisk leder som vil være med å støtte opp kommunens mål og mantra;  «Ekte, rause og modige barn som mestrer eget liv. Trivsel og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø».
Hvem søker vi etter?
For at vi fortsatt skal være en barnehage med god kvalitet, søker vi etter en som:
Har barnehagelærerutdanning.
Ønskelig med relevant erfaring fra barnehage.
Er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
Følger opp kommunens og barnehagens mål i utviklings- og kvalitetsarbeid mht Snåsamodellen, og er med på å skape ekte, rause og modige barn.
Hvem er du?
Vi søker etter en trygg og engasjert pedagogisk leder som er stolt over faget sitt, og som ønsker å være med på vår utvikling for det beste for barnet.
Aktivt tilstedeværende omsorgsperson som skaper god tilknytning og gode relasjoner til barn, foreldre og kollegaer.  
Robust for å være en aktiv og positiv voksen i barnehagehverdagen.
Trives med å jobbe i team, samtidig som du har evne til å jobbe selvstendig.
Omstillingsdyktig og tåler endringer.                                           
Fleksibel og løsningsorientert.
Mottakelig for veiledning, ny kompetanse og villig til å utvikle deg.
Har forståelse for det flerkulturelle.

Hva tilbyr vi:
Spennende arbeidsoppgaver i en barnehage i utvikling.
Regelmessig oppfølging.
Veiledning.
Varierende arbeidsdager.
Kompetente og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe/formidle bolig.
Flytteutgifter kan dekkes iht. kommunens reglement. Vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrer ved Snåsa barnehage avd. Breide, styrer Anita Kjensteberg 97 07 82 08.
Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket. 
Ved interne rokkeringer kan stillingsstørrelse bli endret og andre stillinger bli ledig, også på tvers av enheter. Oppgi i søknaden dersom du ønsker å stå som søker på disse stillingene også.

Kontaktinformasjon

Anita Kjensteberg, Enhetsleder, 97 07 82 08, [email protected]


Arbeidssted

Imsdalsvegen 18


7760 Snåsa


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Snåsa KommuneReferansenr.: 4826780393


Stillingsprosent: 30%


Vikariat


Søknadsfrist: 26.06.2024Snåsa Kommune

BedriftSnåsa Kommune
Om bedriften

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger