Jobbsafari
St. Olav Eiendom, Plan og Utvikling, St. Olavs hospital

Har du bachelor- eller masterutdannelse innen brannsikkerhet? Vi søker Branningeniør!

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest28.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

St. Olav Eiendom forvalter alle sykehusets eiendommer, inkludert integrerte universitetsarealer. Eiendomsporteføljen vår er på ca. 370 000 m2. Det er en stor økning i aktivitet på sykehuset, og det behov for utvikling og dyktig forvaltning av eksisterende bygningsmasse i tråd med endringene som skjer i sykehusets kjernevirksomhet.

St. Olav Eiendom har i dag 20 medarbeidere med ulike oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av bygg og tekniske anlegg. Rollen branningeniør har det overordnede ansvaret for brannvern ved St. Olavs hospital.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at systemet for brannvern ved St. Olavs hospital er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Samarbeide med brannvernmyndigheter, koordinere og følge opp tilsyn samt svare ut avvik fra tilsynsrapporter
 • Ansvar for å kartlegge, risikovurdere og foreslå risikoreduserende tiltak for brannvern og branntekniske forhold
 • Ansvar for brannteknisk tilstandskontroll, samt koordinere nødvendige tiltak innen brannvern og brannsikkerhet i organisasjonen
 • Fagansvar for brannvernopplæringen i St. Olavs hospital
 • Fagansvar for lokale brannvernansvarlige
 • Utarbeide, revidere og kvalitetssikre prosedyrer innenfor brannvern
 • Brannteknisk veiledning og rådgivning ved forvaltning og utvikling av St. Olavs bygg og anlegg
 • Kvalitetssikre leveranser fra prosjekterende rådgivere og entreprenører
 • Rapportering
 • Samarbeide med alle enheter i organisasjonen innenfor brannvernområdet, inkludert tett samarbeid med driftsavdelingen og HMS-avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Bachelor-/ingeniør- eller master-/sivilingeniør-utdannelse innen brannsikkerhet eller andre relevante fagkombinasjoner, for eksempel HMS-/byggingeniør med branntekniske fag
 • Vi vektlegger erfaring innenfor fagområder som brannsikkerhet, brannteknisk prosjektering eller teknisk sikkerhet
 • Vi vektlegger erfaring fra brannforebyggende arbeid i offentlige bygg eller arbeid med sikkerhet, beredskap eller risikostyring i andre sammenhenger
 • Vi vektlegger kunnskap om relevante lover, forskrifter og regelverk
 • Du har gode datakunnskaper og vi krever at du behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har tverrfaglig innsikt, er løsningsorientert og motivert for å jobbe med en avansert og krevende teknisk bygningsmasse
 • Du har svært gode samarbeidsevner, er god til å lytte og gir gode bidrag på tvers av ulike fagdisipliner
 • Du er strukturert, har gjennomføringsevne og har gode analytiske evner
 • Du er engasjert og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En variert, utfordrende og motiverende stilling med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et sterkt og tverrfaglig fagmiljø
 • En trivelig arbeidsplass og et inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Offentlig pensjon i KLP med tilhørende gunstige bank- og forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Silje Marie Johnsen, 412 03 027, [email protected]


Arbeidssted

Abels gate 5


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: St. Olavs hospitalReferansenr.: 4801317507


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 28.04.2024St. Olav Eiendom, Plan og Utvikling, St. Olavs hospital

BedriftSt. Olav Eiendom, Plan og Utvikling, St. Olavs hospital
Om bedriften

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Søk etter flere lignende stillinger