Jobbsafari
FOT - Seksjon for operativ styring, Finnmark politidistrikt

Operasjonsleder

1 måneder siden
OmrådeKirkenes
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Finnmark politidistrikt, ved Felles enhet for operativ tjeneste, seksjon for operativ styring har ledig 1 fast stilling som operasjonsleder. 

Operasjonslederen er operasjonssentralens operative leder og politidistriktets øverste operasjonelle leder når politimesterens stab ikke er satt. Operasjonslederen skal samhandle med innsatsleder og felles straffesaksinntak for å sikre fremdrift og løsning av hendelsesstyrte og planlagte oppdrag, og konferere med stabssjef ved behov for faglige råd i operasjonell sammenheng.

Seksjon for operativ styring har for uten om operasjonssentralen ansvar for sentralbord og arrest i Finnmark politidistrikt

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Vi ber om at søknad registreres og sendes elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Bekreftet kopier av vitnemål og attester bes tatt med i forbindelse med eventuelt intervju.


Arbeidsoppgaver

 • Øverste leder på operasjonelt nivå ved linjeorganisering
 • Lede, prioriter og kvalitetssikre arbeider på operasjonssentralen, inkludert opplæring og veiledning
  vurdere behovet for politiinnsats og prioritere oppdrag
 • Gi råd og støtte til innsatsressurser ved behov for informasjon og veiledning
 • være ansvarlig for mediehåndtering og informere befolkningen i henhold til sentrale retningslinjer og lokale instrukser
 • Være ansvarlig for å varsle politimester og andre instanser i henhold til instrukser og fullmakter
 • Sørge for at straksetterforskning blir gjennomført og politiarbeid på stedet blir fulgt opp i samarbeid med straffesaksinntaket

Øvrige oppgaver:

 • I samarbeid med tjenestekontoret til enhver tid ha oversikt over alt operativt personell i politidistriktet
 • Ivareta ansvaret for HMS-tiltak for tjenestepersoner i aktiv tjeneste

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått grunnutdanning ved Politi(høg)skolen
 • Bred erfaring fra stilling som politi innenfor et eller flere fagområder som er relevant for stilingen.
 • Svært god forståelse for politiets rolle og oppgaver
 • Meget god kunnskap om gjeldende instrukser, policy og strategier
 • God kunnskap om arbeid med helse, miljø og sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)  
 • God IKT-forståelse
 • Må kunne klareres og autoriseres for HEMMELIG iht. sikkerhetsloven

Ønskelig:

 • Relevant lederutdanning
 • Utdanning i funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere (plikter å gjennomføre slik utdanning hvis kravet ikke er innfridd)
 • Politioperativ ledererfaring
 • Tjeneste fra operasjonssentral
 • Kompetanse i operasjonalisering av politiets planverk
 • Erfaring fra eller kunnskap om redningstjeneste
 • Erfaring fra etterforskning
 • Utdanning innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • God kjennskap til politidistriktets geografi og rutiner
 • Samisk språkkompetanse

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

.

Personlige egenskaper

 • Helhetsforståelse
 • Evne til å beslutte og prioritere
 • Evne til å samarbeide og kommunisere tydelig
 • Evnen til å motivere og utvikle medarbeidere for å skape resultater i samhandling med andre. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)  
 • Høy stresstoleranse

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som Politioverbetjent SKO 0287, ltr.69-75, brutto årslønn fra kroner 679.700 til kroner 759.100 . I tillegg kommer til de til enhver tid avtalefestede variable tillegg.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)
 • Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån
 • For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.finnmark.no
 • Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte

Kontaktinformasjon

Stein Kristian Hansen, 78972087


Arbeidssted

Rådhussvingen 1


9900 Kirkenes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmark politidistriktReferansenr.: 4772407512


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024FOT - Seksjon for operativ styring, Finnmark politidistrikt

BedriftFOT - Seksjon for operativ styring, Finnmark politidistrikt
Om bedriften

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 18 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Politidistriktet er organisert i en geografisk driftsenhet med fire tjenesteenheter , fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.  

Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 430 medarbeidere.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Før tilsetting må en legge frem utvidet og uttømmende politiattest, jf politiregisterloven § 41og politiloven § 18.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Lignende stillinger