Jobbsafari
Regionkontor, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE søker ingeniørkompetanse til planlegging, prosjektering og oppfølging av sikringstiltak

1 måneder siden
OmrådeHamar
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Statsbudsjettet for 2024 legger opp til en satsing på sikring mot flom og skred med 21 nye stillinger innenfor naturfare. NVEs fem regionkontorer søker i denne sammenheng ingeniørkompetanse til nyopprettede stillinger for planlegging og prosjektering av sikrings- og miljøtiltak mot flom, erosjon og skred.
Kontorsted vil være ved region øst (Hamar), region sør (Tønsberg), region vest (Førde), region midt (Trondheim) eller region nord (Narvik): 4-5 stillinger - angi ønsket kontorsted i søknaden.

Du vil planlegge og prosjektere sikrings- og miljøtiltak i porteføljen til regionkontorene. Det er arbeid på tvers av regioner.
Stillingen vil inngå i den aktuelle regionale enheten som planlegger og gjennomfører sikrings- og miljøtiltak mot flom og skred, veileder om tiltak i vassdrag og skredutsatte områder, håndterer beredskapssituasjoner, og følger opp naturskadehendelser. Vi søker deg som vil bidra til å øke sikkerheten for folk som bor flom- og skredutsatt til, samtidig som vi ivaretar miljøverdier og klimaendringer med en tilpasning fra grå til grønn ingeniørkunst. I stillingene innebærer teknisk utfordrende faglige vurderinger som krever god fagkunnskap, samt forståelse for ulike typer naturfare og ulike typer sikringstiltak. Du vil være sentral i vårt samfunnsoppdrag for å hjelpe kommuner og må ha god forståelse for skjæringspunktet mellom teknologi, miljø og samfunn.

Regionkontorene har ca. 30-50 tilsatte hver som arbeider innenfor de fleste av NVEs forvaltningsområder med blant annet planlegging og prosjektering av sikringstiltak, anleggsutførelse, beredskap, farekartlegging, varsling av naturfare, damsikkerhet, miljøtilsyn, hydrologi, arealplanoppfølging, overvann og konsesjonsbehandling. Du vil tilhøre den aktuelle regionale sikringsenheten, hvor det for tiden er ca. 10-13 ansatte med variert fagbakgrunn på hvert kontorsted som rapporterer direkte til regionsjef.

 • NVE region øst omfatter Innlandet, Akershus, Østfold og Oslo
 • NVE region sør omfatter Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud
 • NVE region vest omfatter Vestland og Møre og Romsdal
 • NVE region midt omfatter Trøndelag og Nordland til Saltfjellet
 • NVE region nord omfatter Nordland nord for Saltfjellet, Troms, Finnmark og Svalbard

Områdene har ulike utfordringer med flom og erosjon i vassdragene, kvikkleireforekomster, og med ulike typer skred i bratt terreng. Vi har en rekke sikringstiltak under planlegging og utførelse i tett samarbeid med kommunene. Ved flom- og skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og kommunene og følger opp naturskadehendelser i etterkant. Vi utfører noe planlegging og prosjektering i egenregi, og ønsker å styrke denne evnen med stillingene. Du vil inngå i et nasjonalt fagnettverk som driver med prosjektering av flom- og skredsikringstiltak i NVE.Arbeidsoppgaver

 • planlegging, prosjektering og oppfølging av sikrings- og miljøtiltak mot flom, erosjon og skred.
 • ha dialog mot kommuner, konsulenter, entreprenører, andre statlige aktører og grunneiere samt delta på folke- og informasjonsmøter
 • bidra til faglig utvikling
 • saksbehandling relatert til regionskontorets oppgaver
 • deltagelse i NVEs beredskapsarbeid ved hendelser relatert til flom og skred inkludert innsats under situasjoner

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i størrelsesorden 30-40 døgn herav en god del dagsreiser

Kvalifikasjoner

Krav:

 • høyere utdanning på master/siv.ing. nivå innen bygg og anlegg, vassdragsteknikk/-hydraulikk, geoteknikk eller annen relevant naturvitenskaplig utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • fysikk til å kunne delta på feltbefaringer
 • førerkort klasse B.

Ønsker:

 • arbeidserfaring innen planlegging/prosjektering/gjennomføring av bygg- og anleggsarbeider relatert til flom og skred, vassbygging, vei-anlegg eller annen relevant bransje
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • kjennskap til standarder for konsulent-, bygg- og anleggskontrakter
 • kjennskap til pbl / TEK17 / byggherreforskriften
 • erfaring fra beredskapsarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner, åpen og inkluderende
 • faglig sterk, har evne til å se sammenhenger, har god rolleforståelse
 • initiativrik, innovativ og arbeider effektivt, systematisk og rasjonelt
 • fleksibel og innstilt på å finne gode løsninger

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

NVEs regionkontorer har sentrale lokaler i Narvik/Trondheim/Førde/Tønsberg/Hamar . Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Din årslønn vil være innenfor spennet for avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør (1085/1087/1181/1088) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
regionsjef region øst Paul Christen Røhr på telefon 945 07 313

regionsjef region sør Elisabet Rui på telefon 472 58 729

regionsjef region vest Aart Verhage på på telefon 901 84 410

regionsjef region midt Terje Thuseth på telefon 92623053

regionsjef region nord Knut Aune Hoseth på telefon 97165337

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.         

Kontaktinformasjon

Paul Christen Røhr, Regionsjef, 945 07 313


Elisabet Rui, Regionssjef, 472 58 729


Aart Verhage, Regionssjef, 90184410


Terje Thuseth, Regionsjef, 92623053


Knut Aune Hoseth, regionssjef, 97165337


Benjamin Stabell, HR-kontakt, +47 91192023


Arbeidssted

Vangsvegen 73


2317 Hamar


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Referansenr.: 4801983419


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Regionkontor, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

BedriftRegionkontor, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Om bedriften

Vi forvalter Norges vann- og energiressurser til samfunnets beste. Det er vårt ansvar å sørge for at strømmen blir levert, holde tilsyn med kraftbransjen, utvikle regelverk og behandle søknader om konsesjon til fornybar energiproduksjon.

Vi overvåker og varsler om naturfare for å hjelpe samfunnet med å håndtere flom og skredrisiko. Vi er den nasjonale faginstitusjonen for hydrologi og driver med forskning.

NVE har over 600 ansatte, med hovedkontoret  i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Vi er et direktorat underlagt Energidepartementet. 


Søk etter flere lignende stillinger