Jobbsafari
Cyberforsvarets CIS regiment, Forsvaret

Ønsker du å jobbe som Elektro -maskintekniker i et spennende og variert miljø?

25 dager siden
OmrådeHesseng
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Cyberforsvarets CIS regiment (CCR) sin funksjon er å etablere, drifte og opprettholde Forsvarets
kommunikasjonsinfrastruktur og levere sikre kommunikasjonstjenester til Forsvaret og aktører i totalforsvaret. I tillegg leverer CCR sammensatte deployerbare CIS kapabiliteter og kommandoplassfasiliteter til Forsvaret og totalforsvarsaktører både nasjonalt og i utlandet. Regimentet leverer også kurertjenester for Forsvaret. CIS bataljon Nord har ansvar for Cybersvarets infrastruktur nord for fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved CIS Bataljon Nord, Sambandsavdeling Finnmark, er det en ledig fast militær stilling som Elektro-maskintekniker, OR2-4, tjenestested i enten Vadsø eller Kirkenes. Tjenestested vil bli bestemt i dialog med søker ifm innstilling. Elektro-maskin tekniker vil være underlagt sambandsavdeling, men være faglig fulgt opp av E&M (Elektro og maskin) i Cyberforsvaret.


Arbeidsoppgaver

 • Utføre selvstendig planlegging, drift, vedlikehold og dokumentasjon av avdelingens kraftforsynings- og nødstrøms anlegg.
 • Ivareta, samt utføre ettersyn og kontroll for annen elektroteknisk- og maskinteknisk utstyr i avdelingen.
 • Være avdelingens representant innenfor fagfeltet elektro & maskin, ved å gi råd og anbefalinger i tverrfaglige prosjekter, i tillegge til å utvise gode holdninger til fagfeltet.
 • Ha overordnet tilsyn og oppfølging av avdelingens bygningsmasse (EBA – Eiendom, Bygg og Anlegg) på ute-stasjoner. Følge opp at vedlikeholdsbehov blir ivaretatt.
 • Kontakt og oppfølging av eksterne firma når slikt er påkrevet.
 • Samarbeide med Cyberforsvarets øvrige Elektro-maskin teknikere og faglig ansvarlig, for å ivareta sikker og optimal drift av avdelingens systemer

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Elektrikerfagbrev eller gruppe L. (Elektromontør gr. L)
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG og COSMIC TOP SECRET*
 • Grunnleggende soldatutdanning (GSU)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test.* Krav til karakter 4 i styrke og utholdenhet. Du kan lese mer om fysisk test og medisinske krav på forsvaret.no
 • Norsk statsborgerskap
 • Førerkort kl. B (Personbil/Varebil)
 • Må kunne gjennomgå og bestå kurs ifm. kryptokvalifiseringsgrad 2 snarest etter tilsetting.

*For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet (MEDSEL) og godkjent sikkerhetsklarering. Disse kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder.

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Relevant arbeidserfaring innen elektrikerfaget
 • Erfaring innen vedlikehold av bygningsmasse (EBA)
 • God kjennskap til Forsvaret
 • Videreutdanning innen elektro faget
 • God kjennskap til SAP (ERP systemet i forsvaret)
 • Førerkort kl BE (tilhenger)

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Selvstendig Læringsvillig

Intervju må påberegnes

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling innenfor mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger med bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.  Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 58-70, for tiden 565 900 – 692 400 brutto per år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. Lønnsplassering avhenger av søkers kvalifikasjoner (relevant erfaring og utdanning).


Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Rådsbehandling for tilsetting finner sted i Juni. Fast tilsetting først etter rådsbehandling.Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad (OR2-4, Visekorporal/Visespesialist/Visekonstabel til Korporal/Ledende spesialist/Konstabel). Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Runar Lein, Sjef sambandsavdeling Finnmark, +47 951 72 869


Ingar Moldsvor, Elektro- og maskinansvarlig, 924 62 318


Arbeidssted


Vadsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvaretReferansenr.: 4757946171


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Cyberforsvarets CIS regiment, Forsvaret

BedriftCyberforsvarets CIS regiment, Forsvaret
Om bedriften

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Søk etter flere lignende stillinger