Jobbsafari
Jong ungdoms- og familiesenter, avdeling Åsen, Bufetat

Nattevakter 

1 måneder siden
OmrådeSandvika
Søk senest19.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en helt om natta og ønsker å jobbe med målrettet rusbehandling for ungdom i et multisystemisk perspektiv?

Jong ungdoms- og familiesenter tilbyr målrettet rusbehandling til ungdom mellom 13 og 18 år, etter behandlingsmetoden Læringsbasert rusbehandling (LBR). LBR bygger på læringsteoretiske prinsipper, kognitiv atferdsterapi og utviklingsøkologisk teori. Metoden vektlegger å skape et godt samarbeid med ungdommen og ungdommens naturlige økologi, så du må trives med å jobbe multisystemisk. Sentralt i behandlingen er at ungdommen skal opparbeide seg ferdigheter for å håndtere situasjoner som tidligere har ført til rusbruk. Vi vektlegger et tett samarbeid med foreldre/foresatte og andre viktige personer for å støtte ungdommen i endringsarbeidet. Behandlingsmodellen er under utvikling i et spennende samarbeid mellom LBR - institusjonene i Bufetat (region øst, vest og sør), samt Nasjonal enhet for behandling (NABE). Vi brenner for å gi virkningsfulle tjenester til ungdommene vi behandler og derfor er Jong ungdoms- og familiesenter stedet for deg som elsker kompetanse- og tjenesteutvikling gjennom læring og veiledning. 

Målgruppen er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer. Ungdommene er plassert etter bvl §§ 6-1 og 6-2 (gammel bvl. §§ 4-26 og 4-24) med plasseringstid inntil 12 måneder. Sammen jobber vi mot felles mål om å hjelpe ungdommene våre med varig positiv endring i sine liv, og på veien dit skal vi være trygge, forutsigbare voksne som tåler deres sterke smerteuttrykk over tid. 

Vi trenger flere nattevakter til følgende stillinger:

 • 1 våken nattevakt i 57,63 % stilling 
 • 1 hvilende nattevakt i 52 % stilling (lønnsteknisk stillingsprosent 42,5%)
 • 1 hvilende nattevakt i 56,9 % stilling (lønnsteknisk stillingsprosent 46,83 %)

Vennligst spesifiser i søknaden hvilken stillingstypene du søker på.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.


Arbeidsoppgaver

Nattevakt:

Avdelingen er på natt bemannet med en våken og en hvilende nattevakt, samt en hvilende langturnus. Nattevaktene går i fast makkerpar. 

Stillingene inngår i turnus med arbeid en fast natt per uke samt hver fjerde helg. I tillegg kommer deltagelse på personalmøte hver 6. onsdag på dagtid. 

Du vil trives godt som nattevakt hos oss hvis du liker og er vant til å:

 • Sikre trygghet og god døgnstruktur for beboere
 • Tilrettelegge for gode rutiner rundt måltider ved å motivere ungdommene til å stå opp og spise frokost
 • Forstå når ungdommene har behov for omsorg, trygghet og en voksen å snakke med
 • Gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak etter behov
 • Delta i institusjonens arbeidsoppgaver morgen og kveld og holde deg faglig oppdatert
 • Utføre miljøterapeutiske oppgaver i h.h.t. døgnstruktur og Læringsbasert rusbehandling
 • Ha journal- og dokumentasjonsansvar
 • Være vakt- og brannvernansvarlig
 • Rapportere i h.h.t gjeldende rutiner og bidra til gode overlappinger
 • Ta ansvar for praktiske oppgaver som vanligvis skjer i et hjem

Stillingen innebærer kontinuerlig faglig påfyll og utvikling gjennom grunnopplæring i metoden og regelmessige fagseminarer.

Kvalifikasjoner

For stillingene gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Primært minimum treårig bachelorutdanning 180 studiepoeng som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier. Søkere med annen treårig relevant høyskoleutdanning på bachelornivå vil også vurderes. Søkere med relevant mastergrad eller videreutdanning innen klinisk miljøterapi, rus, familiebehandling o.l. vil prioriteres. 
 • Vi vurderer også søkere med relevant realkompetanse knyttet opp mot målgruppens behov.
 • Førerkort klasse B er nødvendig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Det er ønskelig at du har:

 • Kjennskap til det teoretiske grunnlaget til behandlingsmetoden (læringsteori, kognitiv atferdsterapi og utviklingsøkologisk teori)
 • Kjennskap til Rettighetsforskriften
 • Kjennskap til traumebevisst omsorg

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er viktig for stillingene våre. For at du skal trives og fungere godt i rollen bør du kjenne deg igjen i de følgende personlige egenskapene:

 • Er bevisst hvordan nattarbeid påvirker egen helse
 • Tar ansvar for eget arbeid og utviser stort initiativ til å løse oppgavene og utfordringene som kan oppstå når du er på vakt
 • Har stort toleransevindu for ungdom i krise og tåler deres smerteuttrykk over tid
 • Er en stabil og trygg voksenperson som håndterer krevende situasjoner, kriser og konflikt på en forsvarlig måte
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner; du er god på å dempe konflikt og har fokus på å finne løsninger
 • Ser sammenhengen mellom et trygt og godt arbeidsmiljø og evnen til å være metodetro og lojal til beslutninger
 • Har god forståelse for multisystemiske sammenhenger
 • Har evne til romslighet, fleksibilitet og selvstendighet
 • Mestrer arbeidspress i en hektisk hverdag
 • Er punktlig og har evne til å arbeide strukturert og metodisk
 • Er åpen for løpende veiledning og vet verdien og nødvendigheten av å delta på personalmøter

Vi tilbyr

 • Stillingene som nattevakt er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 - 584 500 pr. år (ltr 45-60). Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng kan det tilsettes i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, p.t. kr. 524 700 - 635 400 pr. år (ltr 53-65). Andre brukerrettede fagspesifikke stillingskoder kan benyttes i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat. Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i stillingskode 1486 miljøarbeider, p.t. kr 401 900 - 502 300 pr. år (ltr 32 -50) eller stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t. kr 443 000 - 516 800 pr. år (ltr. 41-52). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen.
 • Mulighet til faglig utvikling og støtte til relevante videreutdanninger ved høgskole eller universitet. 

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Jong ungdoms- og familiesenter.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Kontaktinformasjon

Benedicte Struksnes Røsæg, 46616467


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: BufetatReferansenr.: 4824197113


Stillingsprosent: 50%


Fast


Søknadsfrist: 19.06.2024Jong ungdoms- og familiesenter, avdeling Åsen, Bufetat

BedriftJong ungdoms- og familiesenter, avdeling Åsen, Bufetat
Om bedriften

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Region øst har også ansvar for å drifte omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Akershus, Østfold og Innlandet. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.
Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger