Jobbsafari
Medisinsk heimebehandling, Helse Førde

Logistikkmedarbeider

2 måneder siden
OmrådeFørde
Søk senest29.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Medisinsk heimebehandling (MEDHB) har ledig 70% fast stilling som logistikkmedarbeider

Medisinsk heimebehandling (MEDHB) er organisert som ein seksjon under Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) i Medisinsk klinikk.

Vi er eit tverrfagleg miljø på 10 personar som held til i Tefrevegen 45, men skal flytte til sentralsjukehuset i løpet av 2024.

I Sogn og Fjordane er det omlag 7000 pasientar som får medisinsk heimebehandling. Seksjonen har som hovudoppgåve å koordinere heimebehandlinga, som ei forlenging av behandlinga i sjukehuset. Vi er samansett av roller som ordre, teknisk, logistikk og transport, og jobbar tett med dei kliniske avdelingane i sjukehuset.

Helse Førde er i omstilling både innan areal, men også organisatorisk. Den som blir tilsett må vere innstilt på å delta i dei endringane som kjem.


Arbeidsoppgåver

 • Materialplanlegging og lageradministrasjon
 • Bestilling av varer og oppfølging av leveransar
 • Varemottak og påfylling
 • Pakking og sending av medisinsk utstyr og materiell
 • Interntransport ved behov
 • Stillinga vil krevje kommunikasjon med helsepersonell og pasientar
 • Seksjonen er i omstilling og arbeidsoppgåvene kan bli endra

Kvalifikasjonar

 • Du har fagbrev innan logistikk, eventuelt kan annen relevant vidaregåande skule og erfaring kompensere for dette kravet
 • Du har sertifikat kl.B (personbil)
 • Du er godt vand med bruk av PC, og set deg lett inn i nye datasystem
 • Det kan vere nyttig å ha erfaring frå helsesektoren
 • Gode kunnskapar i norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du jobbar sjølvstendig, systematisk og effektivt
 • Du taklar eit tidvis høgt tempo
 • Du er god på kommunikasjon
 • Jobben inneber tidvis tunge løft mellom etasjar sidan det er trapper i lagerarealet
 • Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst i lønsgruppe 2/3
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høve til å delta i utvikling av den samla tenesta 
 • Full opplæring i bruk av våre dataløysingar

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Rune Kirkebø, Seksjonsleiar, +47 952 49 405


Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2


6812 Førde


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse FørdeReferansenr.: 4758530698


Stillingsprosent: 70%


Fast


Søknadsfrist: 29.02.2024Medisinsk heimebehandling, Helse Førde

BedriftMedisinsk heimebehandling, Helse Førde
Om bedriften

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 200 tilsette og eit budsjett på over 3,6 milliardar kroner og er den største verksemda i Sogn og Fjordane. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. 

Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønskjer å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Søk etter flere lignende stillinger