Jobbsafari
Ål kommune Kulturhuset

Kultur- og idrettskonsulent

1 måneder siden
OmrådeÅl
Søk senest9.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønskjer du å bidra til vekst og utvikling i lokalt kultur- og idrettsliv? Er du god på å skapa struktur, byggje nettverk og ha mange ballar i lufta samtidig? Da er kanskje dette ein stilling for deg!

Ål kommune er no på utkikk etter ein engasjert og motivert kultur- og idrettskonsulent til ein 80% fast stilling, fordelt over felta; idrett, frivilligheit og kultur.

Ål er kulturkommunen i Hallingdal og vi har eit aktivt og mangfaldig organisasjonsliv som legg stor vekt på både kultur og idrett. Stillinga som kultur- og idrettskonsulent er om lag todelt når det gjeld drift og utvikling, og her er det rom for nytenking. Vi ønskjer å finne nokon som vil vere med på å utvikle og drive stillinga vidare.

Arbeidsoppgåver knytt til stillinga:

 • Styrke Ål kommune sin posisjon som kultur- og arrangementskommune ved å utvikle samhandling innan kultur og idrett.
 • Ha ansvar for søknader knytt til spelemidlar og gje råd til eigarane av idrettsanlegg.
 • Styrke samhandling med Ål idrettsråd, Ål musikkråd, Ål arrangementsforum og Ål Stibyggarlag.
 • Samspill med politikken, herunder følge opp vedtak, utrede og saksbehandle innenfor fagfeltet.
 • Nærvær, representasjon og deltaking i kultur og idrettsmiljøet.
 • Oppsett av treningstider i idrettshallen.
 • Samarbeide med kultursjefen om drifts- og utviklingsprosjekt.
 • Samarbeid med Frivilligsentralen og arbeid med det frivillige.
 • Du skal fasilitere og leggja til rette for at lag og organisasjonar kan utvikla og utfolda seg vidare.
 • Både kulturplan, temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og frivilligstrategien skal reviderast ila 2025 og her har konsulenten eit stort ansvar.

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning innan relevante fagområde. Relevant erfaring kan kompensera for utdanningskravet.
 • Erfaring frå prosjekt- og utviklingsarbeid.
 • Det er ein fordel om du har kjennskap til arbeid i offentleg sektor med sakshandsaming og fagsystem.
 • Det er fordel om du har kjennskap til program for utarbeiding av rapportar, presentasjonar og design.
 • Gode digitale ferdigheiter og kjennskap til bruk av sosiale medier. 
 • Gode skriftlege og munnlege framstillingsevnar.

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til å arbeida sjølvstendig, men også i tett samarbeid med kultursjef.
 • Er omgjengeleg, nysgjerrig og oppteken av å oppnå resultat.
 • Er tillitsvekkande og god på å skapa nettverk.
 • Er ein teambyggjer og ein lagspelar.
 • Evnar å tenkja langsiktig og strategisk.
 • Er trygg på å snakka framfor folk og kan vere med å planleggja ulike arrangement og kurs.
 • Er strukturert og sjøldreven.
 • Har kjennskap til eksterne tilskotsordningar og evnar å bistå med å skrive gode søknader.

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi kan tilby:

 • Ein unik jobbmoglegheit i ei sterk kultur- og arrangementkommune.
 • Fleksibel og variert arbeidskvardag. Det må påreknast noko uregelmessig arbeidstid (kveld og helgar).
 • Høve til å skape din eigen arbeidsplass.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar regulert av Hovudtariffavtalen.

Send søknad:

 • Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden.
 • Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista.
 • Intervju vil skje fortløpande.

Velkomen som søkjar!


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ål kommune Kulturhuset

BedriftÅl kommune Kulturhuset
Om bedriften

Ål kulturhus er eit regionalt kulturhus for heile Hallingdal. Huset har i alt tre amfisalar og er ein stor aktør på kino, scenearrangement, seminar og møteverksemd. Kulturhuset har rundt 30 000 besøkjande på kino og scenearrangement i eit normalt år, og me ynskjer å levere høg kvalitet på alt me gjer. Den store, nye satsinga på huset er SPRANG, ei nasjonal scene for produksjon og formidling av dans generelt og folkedans spesielt. Lokala er spesialbygde for dans, med unike tekniske løysingar for akustiske framføringar. Sprang husar både norske og internasjonale dansekunstnarar gjennom residensopphald, samproduksjonar og eige danseprogram, og jobbar i tillegg aktivt med rekruttering, talentutvikling og ivaretaking av både sceniske og tradisjonelle danseformer. Kulturskulen, bibliotek, frivilligsentralen, innvandrartenesta og vaksenopplæringa held også til på huset, det same gjer Nesch-museet og Galleri Syningen.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger