Jobbsafari
Klima- og miljødepartementet

Jurist innen havforvaltning og grønn skipsfart søkes 

20 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest12.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen

Vi søker en jurist som sammen med kolleger i et tett og tverrfaglig samarbeid vil være med på politikk- og regelverksutvikling innenfor havforvaltning og for en grønnere skipsfart.


Hva gjør vi i havseksjonen? 

Havseksjonen er en del av Hav- og forurensningsavdelingen. Vi har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. Seksjonen har ansvar for arbeidet med grønn skipsfart, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har ansvar for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området. Vi samarbeider tett med relevante departementer og direktorater, spesielt Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Norsk Polarinstitutt som er Klima- og miljødepartementets underliggende etater.


Dine arbeidsoppgaver vil være:

Som jurist vil du få varierte oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde. Dette inkluderer:

 • kravstilling til utslipp fra skip etter skipssikkerhetsloven, inkludert innføring av lav- og nullutslippskrav for ulike fartøyskategorier og gjennomføring av EU-regelverk.
 • behandling av klagesaker knyttet til utslipp fra skip etter skipssikkerhetsloven og tillatelse til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven.
 • oppfølging av andre saker på seksjonens ansvarsområde.
 • å utarbeide beslutnings- og faktagrunnlag til politisk ledelse.
 • å gi faglige råd til politikkutvikling nasjonalt og internasjonalt.
 • å ta del i det internasjonale arbeidet i seksjonen.
 • å skrive taler og pressepunkt og bistå politisk ledelse i forbindelse med reiser og arrangementer.
 • å utarbeide høringsuttalelser og andre oppgaver knyttet til saksbehandling på seksjonens ansvarsområde.

Du vil ha et tett samarbeid med andre seksjoner i Klima- og miljødepartementet og andre departementer. I tillegg vil du ha kontakt med underliggende etater, som Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Norsk Polarinstitutt, samt med offentlige og private virksomheter.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

For å kvalifisere deg for stillingen må du ha:

 • norsk femårig master i rettsvitenskap med meget gode karakterer.
 • som rådgiver må du ha relevant arbeidserfaring etter fullført mastergrad, fortrinnsvis fra departement, forvaltning på miljøområdet, advokatvirksomhet eller tilsvarende.
 • nyutdannede kan søke på stillingen, da vil relevante fagemner og/eller relevant tema for masteroppgave bli tillagt vekt. Endelig vitnemål må foreligge før ansettelsesvedtak fattes.
 • svært gode formuleringsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig at du har kjennskap til saksfeltet.

Stillingen krever at du må kunne autoriseres for tilgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. Se nsm.no


For å lykkes i stillingen må du:

 • ha god vurderingsevne, selvstendighet og evne til å se faglige og politiske problemstillinger i sammenheng.
 • være analytisk, strukturert og ha god arbeidskapasitet og evne til å sette deg raskt inn i nye saker.
 • være selvstendig og ta ansvar for framdrift i arbeidsoppgavene dine.
 • være fleksibel og trives med varierte oppgaver og korte frister.
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du vil få utvikle din juridiske kompetanse.
 • Du vil bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • Du kommer inn i et kompetent team med engasjerte kolleger.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi er opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø, og kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden i uka. Vi har blant annet et eget kor, en egen revygruppe, et eget bedriftsidrettslag og egne instruktører for yoga, sirkeltrening og pilates. Våre moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med egen sykkelparkering, og det er kort vei til offentlig transport. Vi heier på fellesskap og samarbeid på tvers.

Les mer om å jobbe i KLD


Lønn og tittel:

 • Årslønn for førstekonsulent: fra kr 532 200 - 604 900 (lønnstrinn 54 - 62).
 • Årslønn for rådgiver fra kr 604 900 - 708 000 (lønnstrinn 62 - 71). 

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det minimum to års relevant erfaring for å bli rådgiver og fem år for å bli seniorrådgiver.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være godkjent, se mer på hkdir.no.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Anja Elisenberg, tlf. 450 25 867, [email protected]


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Klima- og miljødepartementet

BedriftKlima- og miljødepartementet
Om bedriften

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er delt inn i fem avdelinger: Klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, naturforvaltningsavdelingen, hav- og forurensingsavdelingen og organisasjonsavdelingen. Stillingene tilhører transport- og lokalmiljøseksjonen som ligger under departementets klimaavdeling.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger