Jobbsafari
Solbakken bu og avlastning

Helsefagarbeider - 100 % fast stilling

2 måneder siden
OmrådeBø i Telemark
Søk senest26.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Solbakken bu og avlastning er ein arbeidsplass med fokus på gode kvardagar.
Me bistår ulike teneste mottakarar i ulike aktivitetar for å gje innhaldsrike og meiningsfulle dagar. Aldersspenn er frå ca. 2 år – 60år.

Solbakken har fem leilighetar for fastbuande, og har omlag. 10 barn på avlastning (hovudsakleg kveld og helg). Vi er også ute hos heimebuande tenestemottakar og bistår i dagleglivets gjeremål i ulik grad.  
I arbeidet legger vi vekt på brukarmedvirkning og individuell tilrettelegging.
Solbakken har ei stor og flott personalgruppe med brei tverrfagleg bakgrunn.

Har du lyst til å være med i gjengen vår ved Solbakken og bidra med å forme tenesten og dagane sammen med oss, så er du hjertelig velkommen til å søke hos oss.

Vi er ein bustad med eit spennande fagfelt innan målretta miljøarbeid.


Arbeidsoppgåver

Arbeidet rettar seg mot barn og vaksne med nedsatt funksjonsevne.

 • Bidra til dagleg omsorg, gje sosial støtte og rettleiing
 • Målretta miljøarbeid  
 • Oppfølging av Helse og omsorgstjenestelova Kapittel 9
 • Legge til rette for eigen meistring, opplæring og trening
 • Vedlikehalde ferdigheitar og etablere nye ferdigheiter
 • Gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnerar

Kvalifikasjonar

Krav til kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeider

Ønska kompetanse

 • Erfaring fra arbeid med målretta miljøarbeid i tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Særskilde krav
 • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4. Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

Vi søker etter deg som er:

 • positiv
 • pålitelig
 • engasjert
 • samarbeidsvillig
 • trygg i rollen
 • tålmodig

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Ingrid Lømo Ånesen, Avdelingsleiar, 41178658


Torunn Hesthag, Einingsleiar, +47 45438072


Arbeidsstad

Gamleveg 112


3802 Bø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4766463144


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.03.2024


Søknadsfrist: 26.02.2024Solbakken bu og avlastning

BedriftSolbakken bu og avlastning
Om bedriften

Me ønskjer i møte med innbyggjarane våre å fremja sjølvstende, kvardagsmeistring, tryggleik og oppleving av styring og kontroll i eige liv. Tenestene me yter skal bidra til å støtta opp under ressursane i personen og samtidig byggja opp under ansvaret til den enkelte og aktiv medverknad i eige liv. Me jobbar ut i frå «kva er viktig for deg?» metodikken og legg til rette for at pårørande, familie og nettverk medverkar i samsvar med ønska til den enkelte. I omsorgstrappa vår er hovudprinsippet at «så lenge eg kan bu heime, så bur eg heime». Me har høgt fokus på gode pasient-/brukarforløp mellom dei ulike trinna i omsorgstrappa.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger