Jobbsafari

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i fysioterapi

2 måneder siden
OmrådeElverum
Søk senest25.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Vil du være med å utvikle framtidens fysioterapeuter?

Ved Fakultet for helse – og sosialvitenskap, etableres bachelor i fysioterapi. Studiet gjennomføres ved Campus Elverum, med oppstart høsten 2024. Vi søker etter en førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i fysioterapi, eventuelt fysioterapeut med førstekompetanse i tilstøtende fagfelt til 100% fast stilling. Vedkommende skal inngå i et fagteam og forventes å bidra i utviklingen av dette nye bachelorprogrammet, samt drive forskning og utvikling av fagfeltet fysioterapi. Stillingen er knyttet til seksjon for folkehelse ved institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap med arbeidssted Elverum.

Seksjon for folkehelse er en av tre seksjoner ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap. Seksjonen tilbyr årsstudier i mat, ernæring og helse, bachelorutdanninger innen folkehelsearbeid og tannpleie, og masterutdanning innen folkehelsevitenskap. Fra høsten 2024 vil også bachelor i fysioterapi inngå i seksjonens studieportefølje. Seksjonen har ca. 27 ansatte og særpreges av et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær og tverrfaglig profil og varierte undervisningsmetoder. Det er flere forskningsgrupper knyttet til seksjonen, med pågående forskningsprosjekter innen blant annet folkehelse og fysisk aktivitet. Til stillingen foreligger det en forventning om aktiv deltakelse i og rundt arbeidet med forskning og utvikling på seksjonen.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap er et tverrfaglig, praksisnært og profesjonsrettet fakultet, med ansvar for et bredt spekter av fag- og forskningsområder innen helsevitenskap, sosialvitenskap, idrettsvitenskap og folkehelsevitenskap. Høsten 2022 startet fakultetet opp en Ph.d.-utdanning innen Helse og velferd (HELVEL), og den tjener som en overbygning for alle bachelor- og masterutdanninger ved fakultetet.


Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Undervise, veilede og vurdere på profesjonsemner på BA fysioterapi og eventuelt relevante emner i andre studieprogram.
 • Bidra til at studentene får et helhetlig perspektiv på fysioterapirollen.
 • Bidra til å utvikle studiets og fagmiljøets profil i samarbeid med samarbeidspartnere
 • Fremme fagmiljøets kompetanse og aktiviteter i samfunnet
 • Deltakelse i seksjonens og instituttets daglige aktivitet, herunder administrative oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av undervisning (emneansvar).
 • Aktiv deltakelse i, og utvikling av forskningsprosjekter i en eller flere av fakultetets forskergrupper
 • Bidra aktivt til å etablere og videreutvikle fagmiljøet innenfor fysioterapi.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 


Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i fysioterapi i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Minimumskrav er mastergrad eller tilsvarende innenfor ett av fakultetets vitenskapelige områder
 • Forskningskompetanse på ett av fakultetets vitenskapelige områder (helsevitenskap, sosialvitenskap, idrettsvitenskap eller folkehelsevitenskap). Omfattende klinisk erfaring som fysioterapeut kan kompensere for dokumentert forskningskompetanse. Det forventes at søkere uten førstekompetanse aktivt søker å utvikle sin forskningskompetanse i stillingen.

Erfaringskompetanse: 

 • Klinisk erfaring som fysioterapeut
 • Ønskelig med:
  • erfaring fra forskning og/eller utviklingsarbeid
  • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
  • innsikt i og forståelse for akkvisisjonsarbeid tilknyttet forskningsprosjekter
 • God digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Pedagogisk kompetanse: 
Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse. 

Personlige egenskaper: 

 • Kan jobbe selvstendig, systematisk og målrettet med stor gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner 
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Engasjement for studenter og ansattes lærings- og arbeidsmiljø
 • God formidlingsevne og interesse for pedagogisk utvikling
 • Ambisjon om en karriere i akademia
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.


Vi tilbyr 

 • mulighet til å utvikle en fysioterapiutdanning som imøtekommer morgendagens utfrodringer
 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her


Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste og inntil 15arbeider legges ved som vedlegg til vurdering 

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 


Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 


Høgskolen I Innlandet

BedriftHøgskolen I Innlandet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger