Jobbsafari
Rehabiliteringsklinikken, St. Olavs hospital

Ferievikarer 2024

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Er du helsefagarbeider, pleieassistent, helsefagstudent, medisinerstudent og ønsker å prøve en litt alternativ jobb i et litt alternativt sykehusmiljø? Da bør du søke på denne!  Vi har ledig ferievikariater hele sommeren.

Arbeidsområdet vil være i vår sengepost for rehabilitering i tidlig fase.
Vår avdeling ligger på Lian, i kanten av Bymarka med flott utsikt over Haukvannet. Rundt oss har vi en nydelig hage, vi har klatrevegg i garasjen og lavvo i skogkanten. Rett utenfor døra har vi marka som byr på unike muligheter i rehabiliteringssammenheng.

Vi har et stort og bredt sammensatt fagmiljø hvor så godt som alle helseprofesjoner er representert. Vi jobber teambasert rundt den enkelte pasient. Som ferievikar hos oss vil du få en variert, spennende og faglig inspirerende arbeidsdag. I tillegg til mer ordinære sykepleieoppgaver i sengeposten vil du få delta i hele spektret av pasientenes rehabilitering.

Har du erfaring fra rehabilitering er det en fordel, men ingen forutsetning. Vi søker deg som har lyst til å jobbe med denne pasientgruppen, lyst å lære nytt, lyst til å være med oss i kontinuerlig forbedringsarbeid og ønsker å jobbe etter St. Olavs overordnede visjon: Fremragende behandling.

Avdeling for ervervet hjerneskade er en del av Rehabiliteringsklinikken ved St. Olavs hospital, lokalisert på Lian. Avdelingen gir tilbud om spesialisert rehabilitering til pasienter med ervervet hjerneskade. Avdelingen har totalt 20 senger; hvorav 14 senger i en heldøgns sengepost og 6 senger i en femdøgnspost/dagpost. I tillegg drives noe poliklinisk virksomhet.

I rekrutteringen av ferievikarer vil St. Olavs hospital starte behandlingen av søknadene fortløpende. Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju.
Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a, dette fordi unge voksne og barn er en del av vår pasientgruppe. 

Vennligst oppgi 2 referanser.


Arbeidsoppgaver

 • Pleie og rehabilitering av pasienter på sengeposten
 • For stillingen gjelder turnus med vakt hver tredje helg

Kvalifikasjoner

 • Helsefagarbeider, stud.med, helsefagstudent eller pleieassistent
 • En fordel med erfaring fra rehabilitering, men ingen forutsetning
 • Evne til tverrfaglig arbeid
 • Faglig engasjement og evne til å arbeide både selvstendig og tverrfaglig
 • Evne til godt samarbeid med kolleger, andre enheter/avdelinger/etater/organisasjoner
 • Evne til god kommunikasjon med pasienter og pårørende  

Personlige egenskaper

 • Engasjement for faget, for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Utadvendt med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet tillegges vekt 

Vi tilbyr

 • Faglige utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Godt og fleksibelt arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter tariff/overenskomster 

Kontaktinformasjon

Eric Godoy Depano, Seksjonsleder, +47 417 65 948


Arbeidssted

Vådanvegen 39


7024 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: St. Olavs hospitalReferansenr.: 4802507556


Stillingsprosent: 100%


Ferievikar


Søknadsfrist: 06.05.2024Rehabiliteringsklinikken, St. Olavs hospital

BedriftRehabiliteringsklinikken, St. Olavs hospital
Om bedriften

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring
Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Søk etter flere lignende stillinger