Jobbsafari
Agder fengsel

Fengselsførstebetjent fellestjenesten Agder fengsel, p.t. Mandal avdeling

1 måneder siden
OmrådeMandal
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillingen

Ledig vikariat 100% stilling som fengselsførstebetjent fellestjenesten, pt. Mandal avdeling i ca 1 år med mulighet for forlengelse. 

Ansvarsområdet omfatter blant annet personalansvar for ansatte, tjenester og utførelse av oppgaver i portvakt, hovedvakt, besøksavdeling og mottaksavdeling. Stillingen har dagtid og fleksitidsordning. Førstebetjent fellestjenesten rapporterer til sikkerhetsinspektør.  

En fengselsførstebetjent med ansvar for avdelingsledelse, skal ha evne til å lede ansatte og sørge for utvikling, gode rutiner, følge opp og kvalitetssikre arbeidet.

Agder fengsel består av fire avdelinger fordelt på fire lokasjoner. Stillingen er p.t. plassert ved Mandal avdeling. Denne avdelingen er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på ca 100 plasser. 

Agder fengsel er en spennende arbeidsplass med gode muligheter for personlig utvikling og stor variasjon i arbeidsoppgaver. 

Tiltredelse etter nærmere avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • lede fengselsbetjenter i turnus
 • sørge for utvikling av gode rutiner og følge opp og kvalitetssikre fellestjenestens arbeid
 • personalansvar, herunder nærværsarbeid, sykefraværsoppfølging, avholde medarbeidersamtaler m.m.
 • noe økonomiansvar
 • ansvarlig for at teknisk utstyr til enhver tid er tilfredsstillende for tjenesten som utføres
 • utviklingsarbeid
 • ansvar for at daglig SJA utføres ved hvert skift

Den som ansettes må påregne endringer i arbeids- og ansvarsområde.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • relevant erfaring innen fagfeltet
 • personlige egenskaper i tråd med etatens verdier
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B

Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har lederfaring med personalansvar. 


Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper med evne til å motivere og inspirere
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide analytisk og strukturert
 • god rolle- og systemforståelse, og evne til å tenke helhetlig
 • fleksibel
 • resultatorientert

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • nye og lyse lokaler
 • parkering (EL bil lading), treningsmuligheter og kantine ordning
 • et ungt og engasjert arbeidsmiljø
 • stillingen lønnes som fengselsførstebetjent fra kr 565 900 - 657 300 pr. år, avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse


Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, trygghet og nytenkende.

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Søknader kan bli utelatt fra vurdering dersom dokumentasjon mangler.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fengselsinspektør, Hilde H. Aabel tlf. 48008183.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.


Agder fengsel

BedriftAgder fengsel
Om bedriften

Kriminalomsorga sitt samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tillitvekkjande for samfunnet og som motverkar strafflagde handlingar. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velje å leve eit kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorga består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS og fem regionar med cirka 60 lokale fengsel og friomsorgskontor.

Region sørvest omfattar fengsel og friomsorgskontor i Rogaland og Agder, med rundt 600 tilsette. Regionadministrasjonen ligg i Sandnes.

Agder fengsel med avdelinger i Mandal, Froland, Evje (kvinner) og Kristiansand (overgangsbolig) har tilsaman omlag 345 plassar og omlag 350 tilsette. Agder fengsel er det første fengselet i Noreg som er bygd etter standardisering og skal tilby innsette og tilsette moderne digitale hjelpemidlar i kvardagen. Einingane drivast etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplass for samtlege innsette. Fengselsundervisninga skal ha det breiaste undervisningstilbodet i landet. Agder fengsel sin visjon er "Med fokus på fremtiden".

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger