Jobbsafari

Faglig koordinator-Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskolen

1 måneder siden
OmrådeLevanger
Søk senest31.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger, er det ledig fast 100 % stilling som faglig koordinator for Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskolen (DeKom).

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universitet og høyskoler. Målet med den desentraliserte kompetanseutviklingen (DeKom) for grunnskole og videregående skole, er styrket kollektiv kompetanse i skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er lærere, ledere og andre ansatte i skolen som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge. Behovene for kompetanseutvikling skal være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov i den enkelte skole, og basert på faglig dialog med universitet eller høyskole. Lokale vurderinger av kompetanseutviklingsbehov skal forankres på en måte som involverer de ansatte og ledere. Tiltakene skal fremme kollektive prosesser for profesjonsutvikling som utvikler skolen. 

Stillingen har kontorsted i Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved fakultetet, uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det er en tilsvarende koordinatorstilling for DeKom i Nordland.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til faglig koordinering av den desentraliserte kompetanseutviklingen (DeKom) for grunnskole samt faglig bidrag i ordningen.


Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver vil være koordinering av Nords oppgaver knyttet til DeKom i Trøndelag, i tett samarbeid med skoleeiere, skoler, og administrativt og vitenskapelig ansatte på utdanningen. Koordinatorfunksjonen skal lede utviklingen av samarbeid mellom regionene og Nord universitet, være med å utvikle planer for faglig innhold i ordningen med våre samarbeidsparter, og i samarbeid med vitenskapelige ansatte bidra i det faglige arbeidet i regionene.


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innefor relevant fagområde
 • Det kreves relevant lærerutdanning
 • Relevant yrkeserfaring
 • Kjennskap til norsk skole og utdanningssystem
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse, organisasjonsutvikling, kartlegging - og analysearbeid, veiledning og systemrettet arbeid
 • Den som ansettes må ha et godt innblikk i læreplan og styringsdokumenter eller tilegne seg dette raskt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk)
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring med ledelse av utvikling- og prosjektarbeid
 • Erfaring med veiledning
 • Relevant tilleggsutdanning kan bli tillagt vekt
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen vil ha funksjonstittel faglig koordinator for DeKom og lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.


Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 


Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31. mars 2024

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. XX


Nord Universitet

Søk etter flere lignende stillinger