Jobbsafari
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

FACT-team i Midt-Troms søker sosionom/vernepleier 

1 måneder siden
OmrådeSilsand
Søk senest25.6.2024
JobbdetaljerProsjekt

Om stillingen

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms (SPHR Midt-Troms) er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. 63 stillingshjemler. Vi er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av Ambulant akutt-team, en døgnenhet med 9 sengeplasser, FACT-team og en voksenpsykiatrisk poliklinikk.

I samarbeid med kommuner og NAV er FACT-teamet opprettet, og er organisatorisk plassert som en egen enhet ved SPHR Midt-Troms. Dette er i første omgang et prosjekt, da med mål om videreføring og varig drift. Prosjektperioden varer ut 2026.

Vi har ledig stilling for en behandler/case manager (personlig veileder) med sosialfaglig utdanning i teamet. Stillingen er en dagstilling. FACT-teamet sin åpningstid er 08.00 - 15.30. Det er ønskelig med flere kvinner i teamet, og vi oppfordrer derfor kvinner til å søke på stillingen.  

FACT er en behandlingsmodell som skal gi oppfølging og behandlingstilbud til pasienter i kommuner som har inngått avtale om etablering og drift av FACT-team. Det er 4 av våre 6 opptakskommuner som er med i FACT. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ROP-lidelse, som ikke nyttiggjør seg eksisterende tjenester. FACT skal være et tverrfaglig sammensatt team bestående av overlege, psykologspesialist, sykepleier/vernepleier/sosionom/ergoterapeut, brukerspesialist, psykolog og etter hvert arbeidsspesialist.

FACT er en utadrettet virksomhet, hvor pasientene behandles der de bor og ute i samfunnet. Teamet vil ha sin base ved vårt senter, med mulighet for kontorsted i de ulike kommunene. FACT teamet er etablert på tvers av kommunegrenser, og en stor del av arbeidsdagen vil være i bil og/eller ute i samfunnet hvor pasienten befinner seg. 

I FACT-teamet vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid, samt et tverrfaglig arbeidsmiljø og nettverk. Du vil bli tilbudt deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for FACT-metoden, andre relevante fagkurs og veiledning får du også. FACT-teamet vil jobbe nært de øvrige enhetene på senteret, i klinikken, øvrig del av sykehuset, samt fastleger og primærhelsetjenesten, NAV, barnevern, politi, m.m.

Dette er en prosjektstilling som kan bli til en fast ansettelse. 
Organisatorisk plassering:
Stillingsbenevnelse: teamansatt/behandler/case manager
Enhet: FACT
Nærmeste overordnede: teamleder FACT
Organisatorisk plassering: FACT SPHR Midt-Troms


Arbeidsoppgaver

 • pasientbehandling i et tverrfaglig team etter FACT-modellen
 • bygge gode relasjoner som åpner for trygghet og brukerinnflytelse
 • utvikling av kriseplan/behandlingsplan/IP
 • oppfølging i hjemmet
 • støttesamtaler, utredning og behandling
 • bidra til brobygging mellom pasienten og offentlige instanser
 • pårørendearbeid og nettverksjobbing
 • motivere til meningsfylte aktiviteter
 • bistå i forhold til anskaffelse av bolig og ivaretagelse av bolig
 • evaluering av tjenesteyting i samråd med bruker
 • samhandling med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV, boligkontor, hjemmetjeneste og andre relevante instanser

Kvalifikasjoner

 • Det kreves sosialfaglig utdanning på høyskolenivå og gjerne relevant videreutdanning.
 • Andre med minimum helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå vil kunne komme i betraktning.
 • Erfaring fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ønskelig.
 • FACT er en ambulant virksomhet. Det kreves derfor førerkort for bil.

Personlige egenskaper

 • god kommunikasjonsevne
 • kunne stå i utfordrende pasientsaker
 • delta i teamet i forhold til oppfølging og prioritering
 • interesse for arbeid innen rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
 • være pasientens talerør
 • utvikling av Fact-team
 • være med å bidra til å gjøre teamets medarbeidere gode

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • opplæring og veiledning knyttet til merkantile oppgaver
 • veiledning og tilrettelegging for spesialisering -primært innen klinisk voksen
 • deltakelse i regionale nettverk for FACT-team
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kompetent arbeidsmiljø
 • mulighet til være med å utvikle og forme en nyetablert tjeneste
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et hyggelig, faglig sterkt og engasjerende arbeidsmiljø
 • deltakelse på kurs og opplæringsmuligheter innen fagfeltet
 • lønn etter gjeldende satser og overenskomster
 • dagstilling med flexitid
 • pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Martine Amalie Skoglund, Enhetsleder, +4740451579


Jorunn Lorentsen, Seksjonsleder, +4793855280-77754709


Arbeidssted

Hallveien 4


9303 Silsand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4826898824


Stillingsprosent: 100%


Midlertidig ansettelse


Startdato: 02.09.2024


Sluttdato: 31.12.2026


Søknadsfrist: 25.06.2024Universitetssykehuset Nord-Norge HF

BedriftUniversitetssykehuset Nord-Norge HF
Om bedriften

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger