Jobbsafari
Klima- og miljødepartementet

Bli vår nye jurist innen avfall og ressurseffektivitet

17 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest12.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen:

Til en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver søker vi deg som vil jobbe i skjæringsfeltet mellom fag, politikk og regelverk. Som jurist i vår seksjon for avfall og ressurseffektivitet får du ansvaret for å utvikle regelverk og virkemidler som bidrar til å nå miljømålene. 


Hva gjør vi i seksjon for avfall og ressurseffektivitet?

Seksjonen er en del av Hav- og forurensningsavdelingen og har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innen avfallsområdet. Dette omfatter blant annet regelverk og andre virkemidler og tiltak for bedre utnyttelse av avfall som ressurs i en mer sirkulær økonomi, slik som økt materialgjenvinning og ombruk, ordninger for utvidet produsentansvar, arbeidet med å redusere matsvinn og opprydding i marin forsøpling. EU har gjennom sin handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2020 foreslått og gjennomført betydelige regelverk der avfall reguleres som en integrert del av sentrale verdikjeder. Seksjonen følger opp dette, og har blant annet et særlig ansvar for verdikjedene tekstiler og emballasje. Seksjonen har i tillegg ansvaret for Baselkonvensjonen om kontroll med grensekryssende transport av avfall.


Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • utvikle regelverk og andre virkemidler for å bidra til å nå miljømålene på seksjonens område som beskrevet over. 
 • medvirke i påvirkning av EUs politikk, følge opp og gjennomføre EØS-regelverk - dette er en stor del av seksjonens arbeid. 
 • utvikle faglig grunnlagsmateriale og faglige råd for politisk ledelse. 
 • skrive taler og pressepunkt og bistå politisk ledelse i forbindelse med møter og arrangementer.

I arbeidshverdagen vil du ha et tett og tverrfaglig samarbeid med kolleger i Klima- og miljødepartementet, andre departementer, underliggende etater, næringsliv og interesseorganisasjoner. Spørsmål fra Stortinget, media og politiske ledelse må svares ut. I lov- og forskriftsarbeid, og for eksempel i forbindelse med ESA-saker, innebærer oppgavene kontakt med lovavdelingen i Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten og Utenriksdepartementet. Du vil ha kontakt med ulike organisasjoner, næringsliv og kommunesektoren. Oppgavene kan innebære kontakt med andre land både bilateralt og multilateralt og du må regne med noe reisevirksomhet.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

For å være kvalifisert for stillingen må du ha:

 • norsk femårig master i rettsvitenskap med meget gode karakterer 
 • for å bli vurdert som rådgiver kreves to års relevant arbeidserfaring etter fullført mastergrad
 • nyutdannede kan søke og endelig vitnemål må foreligge før ansettelsesvedtak. Det vil tillegges vekt at du har relevante emner i fagkretsen din og/eller relevant masteroppgave. 
 • svært gode formuleringsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig at du har:

 • minst ett års relevant erfaring, fortrinnsvis fra departement, miljøforvaltning, advokatvirksomhet eller tilsvarende  
 • kjennskap til EU/EØS 

Stillingen krever at du må kunne autoriseres for tilgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. Se nsm.no


For å lykkes i stillingen må du:

 • ha god vurderingsevne, selvstendighet og evne til å se faglige og politiske problemstillinger i sammenheng 
 • være analytisk, strukturert og ha god arbeidskapasitet og evne til å sette deg raskt inn i nye saker 
 • være selvstendig og ta ansvar for framdrift i arbeidsoppgavene dine 
 • være fleksibel og trives med varierte oppgaver og korte frister 
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du er samfunnsengasjert og ønsker å jobbe med EU/EØS som viktig rammebetingelse for norsk klima- og miljøpolitikk. 
 • Du vil bidra til grønn omstilling i en europeisk kontekst. 
 • Du kommer inn i et kompetent team med engasjerte kolleger.
 • Du vil få jobbe tverrfaglig med en stor kontaktflate. 
 • Du vil bidra med faglige råd til politisk ledelse
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi er opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø, og kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden i uka. Vi har blant annet et eget kor, en egen revygruppe, et eget bedriftsidrettslag og egne instruktører for yoga, sirkeltrening og pilates. Våre moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med egen sykkelparkering, og det er kort vei til offentlig transport. Vi heier på fellesskap og samarbeid på tvers. 

Les mer om å jobbe i KLD.


Lønn:

 • Årslønn for førstekonsulent: fra kr 532 200 - 604 900 (lønnstrinn 54 - 62).
 • Årslønn for rådgiver fra kr 604 900 - 708 000 (lønnstrinn 62 - 71). 

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det minimum to års relevant erfaring for å bli rådgiver.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være godkjent, se mer på hkdir.no.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Hege Jordbakke, tlf. 48 00 45 65, e-post [email protected].


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Klima- og miljødepartementet

BedriftKlima- og miljødepartementet
Om bedriften

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er delt inn i fem avdelinger: Klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, naturforvaltningsavdelingen, hav- og forurensingsavdelingen og organisasjonsavdelingen. Stillingene tilhører transport- og lokalmiljøseksjonen som ligger under departementets klimaavdeling.

Lignende stillinger