Jobbsafari
Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), Kripos

Assisterende avdelingsleder 

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi er nasjonalt kompetansesenter for norsk politi og leverer tjenester som gir merverdi til norsk politi. Tjenestene rettes inn mot politiets løpende og fremtidige behov, og følger samfunns- og teknologiutviklingen. Kripos har derfor kontinuerlig fokus på fag- og metodeutvikling.

NC3 er en avdeling i Kripos og er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. De utvikler metoder og gir bistand til politidistriktene samt etterforsker egne saker innen cyberkriminalitet. Avdelingen består av seks seksjoner og ca. 150 medarbeidere.

Som assisterende avdelingsleder er du sentral i NC3 sin ledergruppe og vil samarbeidet tett med avdelingsleder og seks seksjonsledere for å oppnå avdelingens resultatmål. I tillegg vil du være en viktig deltaker i Kripos' utvidede toppledergruppe som samlet har ansvaret for utviklingen av Kripos som organisasjon. Det er derfor viktig at du har interesse for de øvrige avdelingene sine fagfelt.

Det settes stadig høyere krav til ressurs- og kostnadseffektiv drift. Forståelse for politietatens sammensatte behov og nødvendigheten av god forankring er avgjørende for å lykkes. Det er viktig at du er synlig, skaper tillitt og sørger for en faglig opplyst dialog både i egen avdeling, i Kripos, resten av politietaten og med andre samarbeidspartnere. 

Som leder i Kripos forventes det at du er en god rollemodell som er lojal mot beslutninger, tar avgjørelser og kommuniserer disse på en tydelig og god måte, samt er bevisst at dine handlinger og valg kan påvirker mer enn du tror. Det forventes at du kan forene ulike fagmiljøer og motivere medarbeidere.

Stillingen krever analytiske evner og struktur. Det gjelder også under krevende arbeidsforhold, som korte tidsfrister og varierende støtte og forutsetninger. Stillingen krever stor selvstendighet, og svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det vil stilles særlige krav til personlig egnethet og integritet. Kvinner oppfordres til å søke.

Kripos følger kriminalitetsutviklingens og det er derfor en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. 

Innsendte søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet. 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 


Arbeidsoppgaver

Avdelingsledelsen har ansvar for daglig drift og ledelse av avdelingen, samt strategisk utvikling av Kripos. Det betyr blant annet:

 • strategisk utvikling og virksomhetsplanlegging, herunder utarbeide mål for avdelingen som er i tråd med Kripos strategi
 • bidra til å operasjonalisere Kripos sin resultatavtale til et styringsdokument
 • virksomhetsplanlegging, -oppfølging og utvikling
 • budsjett- og økonomistyring, rapportering og prognoser
 • kvalitet og kontinuerlig forbedring i oppdragsporteføljen
 • følge opp arbeidsmiljøet og arbeidsgivers plikter i avdelingen direkte og gjennom seksjonsledere
 • kompetanse- og bemanningsplanlegging både strategisk og operativt
 • avdelingens samvirke med resten av Kripos og etaten for øvrig

Kvalifikasjoner

 • eksamen fra Politi(høy)skolen eller juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant ledererfaring fra stilling med budsjett- og personalansvar
 • relevant erfaring med strategisk virksomhetsplanlegging-, styring- og utvikling
 • erfaring med endringsledelse, omstilling og kontinuerlig forbedring, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet 
 • kjennskap til avdelingens fagområder
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Det er ønskelig med

 • formell lederutdanning
 • erfaring med å drive innovasjon og anvende ny teknologi
 • erfaring med cyberkriminalitet og/eller bruk av teknologi innenfor kriminalitetsbekjempelse

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Kripos vil innhente nødvendige opplysninger ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Strengt Hemmelig. Dersom du ønsker å beholde eller inngå bierverv må dette søkes om ved eventuell ansettelse. 

Personlige egenskaper

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 1.220.400-1.313.600 (ltr. 94-98) brutto per år. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere. 
 • stillingen defineres som en særlig uavhengig stilling, jf. aml § 10-12
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid, inkludert sommertid
 • mulighet for trening i arbeidstiden i fine fasiliteter
 • en spennende stilling i et faglig sterkt miljø som gir store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn mht. tog, t-bane og bussforbindelser
 • nytt og modernisert bygg i 2025

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Olav Skard, Avdelingsleder , 95728423


Arbeidssted

Nils Hansens vei 25


0667 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: KriposReferansenr.: 4784785069


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), Kripos

BedriftNasjonalt cyberkrimsenter (NC3), Kripos
Om bedriften

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Søk etter flere lignende stillinger