Jobbsafari
PST Møre og Romsdal

Analytiker

1 måneder siden
OmrådeÅlesund
Søk senest18.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Møre og Romsdal politidistrikt er det ved seksjon for etterretning ledig en fast stilling som analytiker. Stillingen er stedsplassert enten ved vårt kontor i Ålesund eller i Kristiansund.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Møre og Romsdal politidistrikt. PST Møre og Romsdal er
organisert med kontorer i Ålesund og Kristiansund. Se for øvrig PSTs hjemmesider www.pst.no.

Som analytiker i PST Møre og Romsdal skal du bidra til at PST Møre og Romsdal håndterer de de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt. Du må ha de personlige egenskapene som en sikkerhetstjeneste krever. Profesjonalitet, integritet, ærlighet, lojalitet, endringsdyktighet og handlekraft er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel, er tilgjengelig og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen. Beredskaps- og turnusarbeid samt reisevirksomhet må kunne påregnes.

Det skal være godt og givende å jobbe i PST. Det er viktig at du som analytiker bidrar til å utvikle arbeidsmiljøet i seksjonen og enheten i tråd med den kultur og de verdier vi ønsker. Det forventes at du bidrar til at enheten blir solid, tydelig og offensiv. Motivasjon og personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. Du oppfordres til å vise diskresjon omkring at du søker stilling ved PST. Mer informasjon om dette
blir gitt underveis i prosessen.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utforming, fremdrift, gjennomføring og formidling av analyse- og etterretningsprodukter på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå
 • Grunnlagsetterretning
 • Utarbeide analyseprodukter som etterretningsrapporter, etterretningsoppsummeringer og temarapporter
 • Analysere innhentet informasjon og produsere etterretning i løpende saker og prosjekter
 • Vurdere trusler fra personer og grupper, og identifisere nye trender innen trusselbildet
 • Utarbeide hypoteser, indikatorer og informasjonsbehov
 • Formidle etterretningsprodukter og gjennomføre etterretningsbriefer
 • Drive utadrettet trusselkommunikasjon med presentasjoner og samhandling med eksterne samarbeidspartnere og relevante aktører
 • Aktivt søkte samhandling, råd og kunnskap i PST og hos de nasjonale fagansvarlige enhetene ved DSE for best mulig oppgaveløsning
 • Bidra til lokal, regional og nasjonal fagutvikling av fagområdet analyse
 • Deltakelse i lokale, regionale og nasjonale prosjekter og analyseproduksjon
 • Ansvar for enhetens bruk av dataverktøy til analyse og sammenstilling
 • Endring i arbeidsoppgaver, organisatorisk tilhørighet og arbeidstid må påregnes
 • Andre oppgaver på oppdrag fra leder

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Eksempelvis innen analyse, etterretning, samfunnsvitenskapelig utdanning, språk, kulturvitenskap, rettsvitenskap, politi(høg)skole eller utdanning fra Forsvaret
 • Erfaring fra etterretnings- og analysearbeid
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk
 • God forståelse for datasystemer og bruk av digitale tjenester i oppgaveutførelse
 • Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon iht. Sikkerhetsloven,
  herunder plettfri vandel og norsk statsborgerskap
 • Du må være skikket til tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell
  ansettelse jf. Politiloven § 18 og politiregisterloven §41. Ved søknad på stillingen må du påregne at det blir hentet inn opplysninger fra enkelte av politiet sine register og system til bruk i vandels- og skikkethetsvurderingen.

Ønskelig:

 • Relevant etterretnings- og/eller analysefaglig utdanning
 • Relevant erfaring i bruk av analyseverktøy
 • Relevante kurs
 • Jobberfaring fra PST, Forsvaret, politi eller tilsvarende, og kunnskap om etterretningsprosesser
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Ytterligere språkkompetanse
 • Ytterligere teknologisk kompetanse
 • God kjennskap til PST og politiets organisering, samt PSTs samarbeidende aktører

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner, herunder god på å strukturere, systematisere, vurdere og predikere
 • God vurderings-, beslutnings- og gjennomføringsevne, samt evne til å involvere andre der du selv ikke strekker til
 • God evne og interesse for å tilegne seg kunnskap om krevende teknologi og arbeidsverktøy
 • God evne til å arbeide selvstendig, ha høy kapasitet og god evne til å håndtere høyt arbeidstempo
 • Etisk integritet, lojalitet og ærlighet, samt gode holdninger til sikkerhet

Personlig egnethet for stillingen blir særlig vektlagt, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer
om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-ipolitiet/
medarbeiderplattform/ 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å trygge rikets sikkerhet
 • Fast stilling som analytiker
 • Stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434) fra kr. 558 600 til kr. 667 700 brutto per år, eller seniorrådgiver (SKO 1364) fra kr. 615 700 til kr 720 100 brutto per år
 • For særskilt kvalifiserte kan høyere lønnsplassering bli vurdert. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste

Beredskap og turnusarbeid må kunne påregnes.

Ansettelse skjer på vilkår fastsatt i statsansattloven og personalreglementet for politi- og lensmannsetaten, derunder at prøvetiden er seks måneder.

Kontaktinformasjon

Henrik, 70 11 87 00


Steinar, 70 11 87 00


Arbeidsstad

Nedre Strandgate 50


6005 Ålesund


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Møre og Romsdal politidistriktReferansenr.: 4823834022


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 18.07.2024PST Møre og Romsdal

BedriftPST Møre og Romsdal
Om bedriften

Om politidistriktet
Mellom hav, fjordar og fjell finn du Møre og Romsdal politidistrikt som er eitt av 12 politidistrikt i Noreg. Vi femnar om eit område på 15 099 kvadratkilometer og dekker ei befolkning på om lag 265 000 menneske. Majestetiske fjellområde set naturlege avgrensingar i Møre og Romsdal fylke, og såleis politidistriktet. Det er Trollheimen på grensa mellom Nordmøre og Trøndelag, Romsdalsfjella med mellom anna Trolltindane i nedre del av Romsdal, Sunnmørsalpane på begge sider av Hjørundfjorden og Tafjordfjella mot Reinheimen Nasjonalpark sørvestover. Ein stor del av befolkninga bur langs kysten og på øyar. Dei tre største byane, Ålesund, Molde og Kristiansund, er regionsenter for høvesvis Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Møre og Romsdal politidistrikt har også kontinentalsokkelberedskap frå Stad til Helgeland.

Organisering av politidistriktet
Politidistriktet med om lag 630 tilsette, vert leia av politimeister Ingar Bøen som har hovudsete i Ålesund. Vi er organisert i to geografiske driftseiningar med til saman 18 politistasjonar. I tillegg har vi fire funksjonelle driftseiningar. Det er felles eining for påtale, felles eining for operativ teneste, felles eining for etterretning, førebygging og etterforsking, og felles eining for utlending, forvaltning og sivil rettspleie. I tillegg kjem PST og tre leiarstøttestabar; kommunikasjon, verksemdstyring og HR/HMS.

Dette er verdiane våre
I politiet jobbar vi etter prinsippa i medarbeidarplattforma som er å vere modig, heilskapsorientert, vise respekt og vere tett på. Vi meiner at inkludering og mangfald er ei styrke og treng medarbeidarar med ulik kompetanse, bakgrunn, erfaring og perspektiv for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Dersom det er mogeleg legg vi til rette for deg om du har behov for det. 

Positiv særbehandling av søkarar til statlege verksemder
Dersom det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hòl i CV-en, eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar i desse gruppene, det vil seie positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgiverportalen. Dersom du har funksjonsnedsetting, hól i CV-en eller innvandrarbakgrunn oppmodar vi deg til å krysse av i jobbportalen. Dette dannar grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterer på i sine årsrapportar.

Om offentleg søkarliste
Opplysingar om deg kan bli gjort offentlege sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført opp på den offentleg søkarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir tatt til følge, vil du bli varsla om dette.

Har du hugsa dette?
For å ha eit godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllande CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attestar og vitnemål.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger