Jobbsafari

80 % fast assistentstilling ved Snåsa barnehage p.t. avd. Breide

1 måneder siden
OmrådeSnåsa
Søk senest26.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Arbeidsoppgaver

SØRSAMISK ANNONSETEKST

80 % ihkuve klahkebarkoe Snåasen maanagïertesne daelie goevt. Breide

Snåasen maanagïerte goevt. Breide sæjhta iktegisth maanah utnedh baataræjjadåastovistie maanagïertesne. Dan åvteste Snåasen maanagïerte goevt. Breide

daarpesje aktem tjïelke, boerehke jïh mavvas klahke, gie dååjrehtimmiem åtna ukrainen gïeline, jeatjah gïeligujmie jïh daaroengïeline.

Barkose almetjem ohtsebe gie

Ræhpas jïh goerkesem åtna dan jienebekulturelle åvteste.Dååjrehtimmiem åtna dovne ukrainen gïeline, jeatjah gïeligujmie jïh daaroengïeline

Eadtjohke stieresne hoksealmetje gie hijven ektiedimmiem, jearsoesvoetem jïh hijven relasjovnh sjugnede.

Fleksijbele, raerieh gaavna jïh maahta lïhke laavenjostedh barkoevoelpigujmie.

Buerie bïevsterisnie jïh viehkehte hijven barkoebyjresem sjugniedidh.

Jearsoe, baahke, ïedtjem åtna jïh lea feerhmeles .

Maahta bïhkedimmiem dåastodh

Væjkele relasjonelle maehtelesvoeth utnedh maanajgujmie, eejhtegigujmie jïh barkoevoelpigujmie.

Sïjhtebe joekoen leavloem bïejedh persovneles sjïehtelesvoetese. Dan sisnie gïeledaajroeh jïh goerkese don jienebekulturelle åvteste.                                 

Mijjieh faalehtibie:

Gieltegs barkoelaavenjassh maanagïertesne evtiedimmesne.

Daamtaj dåarjoehtimmie

Bïhkedimmie

Jeereldihkie barkoebiejjieh

Maehteles jïh iedtije meatanbarkijh hijven barkoebyjresisnie

Baalhka latjkoen mietie
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie/stuvrijinie, Anita Kjensteberg, tell 97078208.
Jis ålmah jïh nyjsenæjjah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij unnebelåhkosne.
Jis sisnjelds jarkelimmieh barkoen stoeredahke maahta jorkesidh jïh jeatjah barkoeh aaj maehtieh gåaroes sjïdtedh, aaj ektievoeti dåaresth. Bievnieh ohtsemisnie jis sïjhth ohtsijinie årrodh aaj daejtie barkojde.
Orre barkijh tjuerieh pollisevihtienassem buektedh urrebe biejjeste åvtelen aelkieh.

Kvalifikasjoner (overskrift)

NORSK ANNONSETEKST

Snåsa barnehage avd. Breide vil til enhver tid ha barn fra flyktningmottaket ved barnehagen. Derfor har Snåsa barnehage avd. Breide behov for en ekte, raus og modig assistent, som har erfaring med ukrainsk, andre språk  og norsk.

For stillingen søker vi en person som er/har:

Åpen og har forståelse for det flerkulturelle.                                                                                    

Har erfaring med både ukrainsk, andre språk og norsk                                                                 

Aktivt tilstedeværende omsorgsperson som skaper god tilknytning, trygghet og gode relasjoner.  
Fleksibel, løsningsorientert og har evne til å samarbeide tett med kolleger.
I godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
Trygg, varm, engasjert og inkluderende.
Mottakelig for veiledning
God på relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre og kolleger. 
Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. I det ligger bl.a. språkkunnskaper og forståelse for det flerkulturelle.                                         

Vi tilbyr:
Spennende arbeidsoppgaver i en barnehage i utvikling.
Regelmessig oppfølging.
Veiledning.
Varierende arbeidsdager.
Kompetente og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder/styrer, Anita Kjensteberg, tlf 97078208.
Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.
Ved interne rokkeringer kan stillingsstørrelse bli endret og andre stillinger bli ledig, også på tvers av enheter. Oppgi i søknaden dersom du ønsker å stå som søker på disse stillingene også.
Nyansatte må framlegge politiattest av nyere dato før tiltredelse.

Kontaktinformasjon

Anita Kjensteberg, Enhetsleder, 97078208, [email protected]


Arbeidssted

Imsdalsvegen 18


7760 Snåsa


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Snåsa KommuneReferansenr.: 4826775970


Stillingsprosent: 80%


Fast


Søknadsfrist: 26.06.2024Snåsa Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger