Jobbsafari
Snåsa Kommune

100 % fast stilling som styrer ved Snåsa barnehage avd. Vinjebakken

1 måneder siden
OmrådeSnåsa
Søk senest26.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Arbeidsoppgaver

SØRSAMISK ANNONSETEKST

100 % ihkuve barkoe goh åvtehke Snåasen maanagïertesne goevt. Vinjebakken

Snåasen maanagïerte pedagogeles åvtehkem åhtsa gie sæjhta meatan årrodh tjïelten ulmieh jïh maantrah dåarjoehtidh; «Tjïelke, boerehke jïh mavvas maanah mah jïjtsh jieledem haalvoeh. Tråjje jïh lïereme jearsoe jïh hijven byjjenimmiebyjresisnie».
Snåasen maanagïerte lea tjïelten ektievoete göökte maanagïertigujmie, goevt. Vinjebakken jïh goevt. Breide. Maanagïerth sinsitnine laavenjostoeh. Åvtehke/ektievoeten åvtehke goevt. Breide jïh åvtehke goevt. Vinjebakken jaabnan laavenjostoetjåanghkoeh utnieh.
Goevt. Vinjebakken golme goevtesh åtna, Smørblomsten, Blåveisa jïh Kvitveisa, daah leah sjïehtedamme aalterejuakeme dåehkide.
Maanagïerten bïjre tjaebpies ålkoedajvh. Skuvle jïh jarnge leah vaedtsememehkesne maanagïerteste.
Maanagïerte pedagogeles våaromen mietie barka gusnie stååkedimmie jïh geerve almetji råålla leah jarngesne.


Gïem ohtsebe?
Ihke mijjieh annje edtjebe maanagïertine hijven kvaliteetine årrodh, ohtsebe aktem gie:

Maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmiem åtna

Vaajteles åvtehkeööhpehtimmine jïh/jallh åvtehkedååjrehtimmine, maaje goh åvtehke maanagïertesne

Dïedtem vaalta barkiji, eejhtegi jïh maanagïerten åvteste sov goevtesisnie

Væjkele gaskesadtedh jïh laavenjostedh

Maahta digitaale barkoesuerkieh vejtiestidh jïh nuhtjedh

Goevtesem stuvrie ekonomeles mieriej mietie jïh tjïelten njoelkedassi mietie

Gie datne?
Mijjieh jearsoes jïh eadtjohke åvtehkem ohtsebe gie sov faagem garmerde, jïh sæjhta meatan årrodh dam buaratjommesem evtiedidh maanagïertese jïh tjïeltese.

Almetje gie stieresne jïh hijven ektiedimmiem jïh hijven relasjovnh sjugnede maanide, eejhtegidie, barkoevoelpide jïh laavenjostoeguejmide.

Fleksijbele jïh raerieh gaavna.

Maahta bïhkedimmiem, orre maahtoem dåastodh jïh vyljehke jïjtjemdh evtiedidh

Goerkesem åtnah don jienebekulturelle åvteste.
Maam faalehtibie:
Gïeltegs barkoelaavenjassh maanagïertesne evtiedimmesne.
Jïjtjeraarehke jïh jeereldihkie barkoelaavenjassh juktie goevtesem juhtiehtidh
Bïhkedimmie jïh laavenjostoe fïerhten våhkoen åvtehki gaskem Snåasen maanagïertesne
Jaabnan tjåanghkoemierieh byjjenimmiesuerkesne
Maehteles jïh eadtjohke meatanbarkijh hijven barkoebyjresisnie.
Baalhka latjkoen mietie.
Tjïelte maahta viehkiehtidh gåetiem skååffedh.
Juhtememaaksoeh maaksasuvvieh tjïelten njoelkedassi mietie. Vuarjasjibie dam fïereguhten aejkien.
Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Snåasen maanagïertesne, Anita Kjensteberg, mob.: 97 07 82 08.
Seehteme dorjesåvva fïerhten aejkien laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie.
Orre barkijh tjuerieh pollisevihtienassem buektedh urrebe biejjeste åvtelen aelkieh. Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjïehtelesvoetese.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Jis ålmah jïh nyjsenæjjah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij unnebelåhkosne.

Kvalifikasjoner (overskrift)

NORSK ANNONSETEKST

Snåsa barnehage avd. Vinjebakken søker etter styrer som vil være med å støtte opp kommunens mål og mantra;  «Ekte, rause og modige barn som mestrer eget liv. Trivsel og læring i et trygt og godt oppvekstmiljø». 
Snåsa barnehage er en kommunal enhet med to barnehager avd. Vinjebakken og avd. Breide. Der det er samarbeid mellom barnehagene. Styrer/enhetsleder ved avd. Breide og styrer ved avd. Vinjebakken har jevnlige samarbeidsmøter.
Avdeling Vinjebakken har tre avdelinger, Smørblomsten, Blåveisa og Kvitveisa, disse er tilpasset aldersdelte grupper.
Rundt barnehagen er det fine uteområder. Skole og sentrum ligger i gangavstand fra barnehagen.
Barnehagen jobber ut i fra en pedagogisk plattform der leik og voksenrollen er i fokus.


Hvem søker vi etter? 
For at vi fortsatt skal være en barnehage med god kvalitet, søker vi etter en som: 

Har barnehagelærerutdanning. 
Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring, gjerne som styrer i barnehage

Tar ansvar for personalet, foreldre og barnehagen på sin avdeling. 
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. 
Kan tilegne seg, og bruke digitale arbeidsområder. 

Drifter avdelingen ut fra økonomiske rammer og etter kommunens reglement 

Hvem er du? 
Vi søker etter en trygg og engasjert styrer som er stolt over faget sitt, og som ønsker å være med på å utvikle det beste for barnehagen og kommunen. 
Tilstedeværende person som skaper god tilknytning og gode relasjoner til barn, foreldre, kollegaer og samarbeidspartnere                               
Fleksibel og løsningsorientert. 
Mottakelig for veiledning, ny kompetanse og villig til å utvikle deg. 
Har forståelse for det flerkulturelle.

Hva tilbyr vi: 
Spennende arbeidsoppgaver i en barnehage i utvikling. 

Selvstendig og varierende arbeidsoppgaver for å drifte avdelingen 
Veiledning og ukentlige samarbeidstid mellom styrerne i Snåsa barnehage. 

Regelmessige møtepunkt i oppvekstsektoren

Kompetente og engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø 
Lønn etter avtale. 

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe/formidle bolig. 
Flytteutgifter kan dekkes iht. kommunens reglement. Vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder ved Snåsa barnehage, Anita Kjensteberg. Mob.: 97 07 82 08. 
Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. 
Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.  

Kontaktinformasjon

Anita Kjensteberg, Enhetsleder, 97 07 82 08, [email protected]


Arbeidssted

Vinjevegen 13


7760 Snåsa


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Snåsa KommuneReferansenr.: 4826784789


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 26.06.2024Snåsa Kommune

BedriftSnåsa Kommune
Om bedriften

 Mijjen visjovne lea «Tjïelke, boerehke jïh mavvas» Snåasen tjïelte lea tjïelte medtie 2000 årrojigujmie, Trööndelagen noerhtene. Tjïelten lea ellies maanagïertefaalenasse jïh jaepien 2022 Nöörjen bööremes maanagïertetjïeltine veeljesovvi. Doh golme skuvlh, Snåasen skuvle, Åarjel-saemiej skuvle jïh Snåsa montessoriskuvle jearsoe jïh hijven lïeremesijjieh faalehtieh. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkulturelle tjïelte jïh jarnge åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese. Eatneme mïerhkelgåvva vijries voenijste skåajji gaskesne mah aesine jïh vaerine jåerhkieh. Ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh, dovne nasjonaaleparhkesne jïh ålkolen. Hijven kommuniksjovnenuepieh geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh, jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan Værnes bïjline.


 Snåasen tjïelte/Snåsa kommune er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende nord i Trøndelag. Kommunen har full barnehagedekning og ble i 2022 kåret til Norges beste barnehagekommune. De tre skolene Snåsa skole, Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa montessoriskole tilbyr trygge og gode læringsarenaer. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Det er rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i og utenfor nasjonalpark. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen, og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger